Transitiecollege bespreekt voortgang energietransitie glastuinbouw

Eind 2020 is het Transitiecollege Energietransitie Glastuinbouw gestart. De ministeries, Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland zijn als ondertekenaars van het convenant verantwoordelijk voor doel en afspraken. De overige partijen hebben via het Transitiecollege een klankbord en kennisrol en komen halfjaarlijks samen met de ondertekende partijen om de voortgang te bespreken. Onderstaand een overzicht van de vergadering van 24 mei jl.

Klik hier voor meer informatie over het Transitiecollege op de website van Kas als Energiebron.

Mede vanwege de vakantieperiode duurde het enige tijd voor het verslag van de laatste bijeenkomst gereed was. Eind mei kon niemand vermoeden dat enkele weken later het Kabinet demissionair zou worden. In september besluit de Tweede Kamer welke energietransitiemaatregelen en -voornemens kunnen doorgaan en welke vooralsnog niet. Onderstaande informatie geeft derhalve de stand van zaken weer voor de val van het Kabinet.
De volgende bijeenkomst van het Transitiecollege is voorzien in november. Mogelijke onderwerpen zijn dan: de verdere besluitvorming rond energiebelasting en sectorsysteem (Prinsjesdag), de Klimaat- en Energieverkenning 2023 en de Gebiedsaanpak.

Brede waardering
In deze vergadering is stilgestaan bij de voorjaarsbesluitvorming klimaat van het Kabinet. Er is brede waardering voor de toegezegde inzet vanuit het Klimaatfonds: € 300 miljoen voor ondersteuning van warmtenetten voor de glastuinbouw en € 200 miljoen extra voor de EG-subsidieregeling, in te zetten in de periode t/m 2030. Daarnaast € 60 miljoen voor een correctieregeling duurzame warmte.
In de voorjaarsnota is met betrekking tot beprijzing van CO2-emissie bekendgemaakt dat de voorgenomen afschaffing van het tuinbouwtarief energiebelasting en de vermindering van de vrijstelling voor aardgas voor WKK gefaseerd worden ingevoerd in de periode 2025-2030 in plaats van in één keer per 2025. Daarnaast wordt in 2025 het individuele CO2-sectorsysteem ingevoerd (als opvolging van het huidige collectiesysteem) en maakte het Kabinet bekend te kiezen voor de variant met een vlakke heffing. Het Transitiecollege spreekt ook hierover haar waardering uit. Enkele partijen uit het Transitiecollege geven wel aan zorgen te hebben over de stapeling van lasten (energiebelasting, sectorsysteem, uitbreiding EU-ETS) vanaf 2025.

Convenant energietransitie
Verder kwam de visie Klimaatneutrale glastuinbouw 2040 van Glastuinbouw Nederland ter informatie aan de orde. De visie is een update van de visie uit 2017. De ambitie klimaatneutraal 2040 is ongewijzigd, maar de omvang en type energiebronnen is iets bijgesteld, evenals de noodzakelijke randvoorwaarden. De visie sluit nauw aan op het Convenant Energietransitie 2022-2030. Het Transitiecollege pleit ervoor rekening te houden met areaalwijzigingen in de toekomst en daar ook op te anticiperen met instrumentarium (onder meer herstructurering). Dit zal door Greenports Nederland en Glastuinbouw Nederland worden opgepakt.

Meer nieuws