Transitiecollege Kas als Energiebron zet volgende stap naar convenant 2030

Het Transitiecollege Kas als Energiebron heeft dit jaar intensief en constructief overleg gevoerd over het ‘Convenant energietransitie glastuinbouw 2021-2030’. De verdere afronding kan echter pas plaatsvinden ná het verwerken van de uitgangspunten van het nieuwe regeerakkoord, dat op woensdag 15 december is gepubliceerd.

Het convenant moet uiteraard aansluiten op het klimaatbeleid van het nieuwe kabinet en daar invulling aan geven.

Uitvoerbaarheid
In het convenant wordt de glastuinbouwparagraaf van het klimaatakkoord geconcretiseerd en geactualiseerd met een CO2-doel 2030 en de instrumentarium en randvoorwaarden voor de energietransitie in de glastuinbouw. De belangrijkste onderwerpen zijn hier te lezen.
Het convenant zal worden ondertekend door het nieuwe kabinet. Het Transitiecollege heeft daarom afgesproken dat in de komende tijd de relevante onderdelen uit het regeerakkoord in de convenantgesprekken worden ingebracht. Ondertussen worden wel onderdelen van het convenant getoetst op juridische en staatssteun aspecten en uitvoerbaarheid. Ook is aan het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) gevraagd om mee te kijken met de ontwikkeling van het convenant, om ook tussentijds een duiding te geven over de haalbaarheid van de plannen.

Meer informatie
Nu er een nieuw regeerakkoord ligt, wordt er vanaf januari verder gewerkt. Daarbij wordt er naar gestreefd om eind februari een conceptversie beschikbaar te hebben voor formele raadpleging van de achterbannen van betrokken partijen.
Het Transitiecollege laat zich in dit traject begeleiden door onafhankelijk procesbegeleider Teun Bokhoven. Hij is tevens voorzitter TKI Urban Energy en heeft namens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) bijgedragen aan verschillende onderdelen van het Klimaatakkoord.

Meer nieuws