Van Klimaatakkoord naar Convenant

Om klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag. Ook in de glastuinbouw. De ambitie is dat de sector in 2040  zonder fossiele energie produceert. In het Klimaatakkoord zijn daarover hoofdlijnen en randvoorwaarden voor de periode 2020 t/m 2030 benoemd (pagina 146). Dit wordt geconcretiseerd en uitgewerkt in het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2021-2030. De betrokken partijen, Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland en de ministeries van LNV, EZK en Financiën, verwachten in het najaar het convenant te kunnen ondertekenen.

Het convenant is de opvolger van de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020 en het Convenant CO2 emissieruimte glastuinbouw 2013-2020.

Transitiecollege Kas als Energiebron

Eind 2020 is het Transitiecollege Kas als Energiebron gestart. Dit is een van de werkgroepen van het Voortgangsoverleg Landbouw van het Klimaatakkoord. Het Transitiecollege is verantwoordelijk voor de realisatie en borging van het CO2-doel 2030 en de bijbehorende afspraken in het Klimaatakkoord. Eerste taak is het uitwerken en concretiseren van de glastuinbouwparagraaf uit het Klimaatakkoord. De afspraken daarover worden vastgelegd in het convenant Energietransitie glastuinbouw 2021-2030.  Partijen laten zich daarbij begeleiden door een onafhankelijke procesbegeleider Teun Bokhoven.

Het Transitiecollege bestaat uit de volgende partijen:

 • Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Het ministerie van  Economische Zaken en Klimaat
 • Het ministerie van Financiën;
 • Glastuinbouw Nederland
 • Greenports Nederland
 • IPO (provincies)
 • GroentenFruit Huis
 • Royal Flora Holland
 • AVAG
 • Wageningen Universiteit
 • Stichting Natuur en Milieu
 • Rabobank
 • Afhankelijk van onderwerpen kunnen andere partijen worden uitgenodigd, zoals gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW).

De ministeries, Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland zijn de beoogde ondertekenaars van het convenant, met verantwoordelijkheid voor doel en afspraken. De overige partijen hebben een klankbord en kennisrol.

Belangrijkste onderwerpen

In het convenant wordt over de onderstaande onderwerpen afspraken gemaakt. Zoveel mogelijk ‘SMART’ en waar nodig in de vorm van een procesafspraak of intentie.

 • CO2-doelen voor de periode 2021-2030 en de ambitie 2040;
 • Ontwikkeling nieuw Individueel CO2 sectorsysteem en aanpassing in huidig sectorsysteem komende jaren;
 • Relatie met de fiscale prikkels met betrekking tot de energietransitie en het sectorspecifieke beleid;
 • Gebiedsgerichte aanpak met focus op implementatie duurzame energievoorziening;
 • Afspraken over realisatie, ondersteuning en verbetering randvoorwaarden met betrekking tot CO2-voorziening, geothermie, restwarmte, all-electric, bio-energie enzovoort;
 • Voortzetting en intensivering Kas als Energiebron met betrekking tot kennisontwikkeling en -uitwisseling en sectorspecifieke subsidieregelingen EG en MEI;
 • Vernieuwde monitoring CO2-emissie en sectorontwikkelingen;
 • Inzet menskracht en middelen van partijen.

Nieuws en artikelen Convenant 2030