Van Klimaatakkoord naar Convenant

Om klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag. Ook in de glastuinbouw. De ambitie is dat de sector in 2040  zonder fossiele energie produceert. In het Klimaatakkoord zijn daarover hoofdlijnen en randvoorwaarden voor de periode 2020 t/m 2030 benoemd (pagina 146). Dit is geconcretiseerd en uitgewerkt in het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030. De betrokken partijen, Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland en de ministeries van LNV, EZK en Financiën, hebben op 30 november 2022 het convenant ondertekend. De belangrijkste onderdelen uit het convenant zijn samengevat in veelgestelde vragen.

Het convenant is de opvolger van de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020 en het Convenant CO2 emissieruimte glastuinbouw 2013-2020.

Transitiecollege Energietransitie Glastuinbouw

Eind 2020 is het Transitiecollege Energietransitie Glastuinbouw gestart. De ministeries, Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland zijn als ondertekenaars van het convenant verantwoordelijk voor doel en afspraken. De overige partijen hebben een klankbord en kennisrol. Het Transitiecollege komt halfjaarlijks bij elkaar om de voortgang te bespreken. 

Het Transitiecollege bestaat uit de volgende partijen:

 • Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Het ministerie van  Economische Zaken en Klimaat
 • Het ministerie van Financiën;
 • Glastuinbouw Nederland
 • Greenports Nederland
 • IPO (provincies)
 • GroentenFruit Huis
 • Royal Flora Holland
 • AVAG
 • Wageningen Universiteit
 • Stichting Natuur en Milieu
 • Rabobank
 • Geothermie Nederland
 • Eneco
 • Netbeheer Nederland

Afhankelijk van onderwerpen kunnen andere partijen worden uitgenodigd.

Belangrijkste onderwerpen

In het convenant zijn over de onderstaande onderwerpen afspraken gemaakt. Zoveel mogelijk ‘SMART’ en waar nodig in de vorm van een procesafspraak of intentie.

 • CO2-restemissiedoel voor 2030 en de ambitie 2040;
 • Ontwikkeling nieuw Individueel CO2 sectorsysteem (invoering per 1-1-2025) en aanpassing in huidig sectorsysteem komende jaren;
 • Relatie met de fiscale prikkels met betrekking tot de energietransitie en het sectorspecifieke beleid;
 • Gebiedsgerichte aanpak met focus op implementatie duurzame energievoorziening;
 • Afspraken over realisatie, ondersteuning en verbetering randvoorwaarden met betrekking tot CO2-voorziening, geothermie, restwarmte, all-electric, bio-energie enzovoort;
 • Voortzetting en intensivering Kas als Energiebron met betrekking tot kennisontwikkeling en -uitwisseling en sectorspecifieke subsidieregelingen EG en MEI;
 • Vernieuwde monitoring CO2-emissie en sectorontwikkelingen;
 • Inzet menskracht en middelen van partijen
 • Overlegstructuur (Bestuurlijk Overleg, Managementteam, Transitiecollege, Projectteam Kas als Energiebron, Werkgroepen).

Zie ook het document 'veelgestelde vragen'