Transitiecollege KaE: Eindconcept Convenant Energietransitie 2030 voorleggen aan achterban

Het Transitiecollege Kas als Energiebron heeft vorig jaar intensief en constructief overleg gevoerd over het ‘Convenant energietransitie glastuinbouw 2022-2030’. De verdere afronding kon echter pas plaatsvinden ná het verwerken van het nieuwe regeerakkoord (december 2021) én de tuinbouwbrief (april 2022). Op 9 juni is de laatste hand aan de eindtekst gelegd.

De beoogde ondertekenende partijen gaan dit deze zomer bespreken met hun achterban, waarna in het najaar ondertekening kan plaatsvinden. In het convenant worden aanpak en randvoorwaarden voor de energietransitie geconcretiseerd om daarmee zo veel mogelijk duidelijkheid te bieden aan de bedrijven zodat ze kunnen antiperen op de verwachte ontwikkelingen.

Tuinbouwbrief
Op 22 april stuurde het kabinet een brief naar de Tweede Kamer met nadere uitwerking van het kabinetsbeleid m.b.t. de energietransitie in de glastuinbouw. Daarmee kon de doelstelling 2030 in het convenant worden opgenomen evenals de uitgangspunten voor uitwerking van een individueel beprijzingssysteem. Ook kon een halfjaarlijks overleg met de bewindspersonen worden toegevoegd aan de overlegparagraaf en is een verkenning naar het toepassen van de energiebesparingsplicht voor bedrijven als actie toegevoegd.

Aan de slag
Een belangrijk onderdeel van het convenant is het verbeteren van het huidige CO2-sectorsysteem zodanig dat de prijs voor CO2-emissie langjarig en vooraf duidelijk is, en dit bij bedrijfsbeslissingen betrokken kan worden. Het huidige sectorsysteem biedt die duidelijkheid niet. Het nieuwe systeem moet uiterlijk in 2025 worden ingevoerd. Dat lijkt ver weg, maar gezien de noodzakelijke wetstrajecten én de intentie om al in 2023 de nodige duidelijkheid aan de bedrijven te geven, wordt de uitwerking deze zomer vooruitlopend op de ondertekening van het convenant opgepakt door de betrokken ministeries en Glastuinbouw Nederland.

Goedkeuringsproces
Het convenant zal worden ondertekend door de ministeries van LNV, EZK en Financiën, Greenports Nederland en Glastuinbouw Nederland. De partijen gaan het eindconcept bespreken met hun achterbannen. Partijen zullen na de zomer uitsluitsel geven. De exacte planning wordt nog bezien en is begin juli bekend.

Meer nieuws