Kas als Energiebron kent twee op maat gemaakte subsidieregelingen ter stimulering van investeringen op energiegebied in de glastuinbouw. Dit zijn de MEI- en de EHG-regeling. Ook zijn er algemene subsidieregelingen.

Heeft u investeringsplannen? Informeer dan ook altijd bij uw gemeente, provincie, bank en energieleverancier. Zij hebben soms innovatiefondsen die u verder kunnen helpen.

MEI-subsidie

Deze regeling is bestemd voor investeringen in innovatieve energiesystemen voor kassen, die de CO2-uitstoot verminderen en waarmee het primaire energieverbruik omlaag gaat. Ook investeringen in energiezuinige innovatieve kassen kunnen subsidie ontvangen. Daarvoor zijn specifieke eisen in de regeling opgenomen. Het moet wel gaan om innovatieve energiesystemen of innovatieve kassen die nog maar net op de markt zijn gebracht. De beste projecten ontvangen subsidie totdat het budget op is. Daarbij worden de projecten gerangschikt op basis van de bijdrage de ontwikkeling naar klimaatneutrale glastuinbouw (dus: verlaging CO2 uitstoot, energiebesparing), het perspectief (technisch, teelttechnisch, economisch) en de bijdrage aan de doorontwikkeling van de desbetreffende innovatie.  

Voorwaarden
Hier vindt u informatie over deze regeling in 2016.

Regeling investeringen in energie glastuinbouw (EHG)

Deze regeling (voorheen IMM-regeling) wordt jaarlijks opengesteld. In 2016 is het budget 12,2 miljoen euro. In de openstelling 2016 kan subsidie worden aangevraagd voor:

 • Tweede energiescherm (alleen extensieve teelten  met verbruik minder dan 20 m3 aardgasequivalent per m2 kasoppervlak per jaar)
 • Verticale ventilatoren
 • Diffuus glas met antireflectiecoating (voorwaarden: lichtdoorlatendheid minstens 80% hemisferische PAR transmissie, minstens 90% loodrechte PAR transmissie, hazefactor is minstens 25%)
 • Aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster
 • Aansluiting op een biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster
 • Ketel of kachel gestookt op biomassa
 • Luchtbehandelingssysteem

Voorwaarden en openstelling
De volledige lijst, de voorwaarden van de vorige openstelling en de openstelling vindt u hier.

Garantieregeling Aardwarmte

De investeringen in aardwarmte zijn enorm en de risico's zijn groot. Naast de SDE+ kunt u gebruik maken van een Garantieregeling: de Regeling Nationale EZ Subsidies - Risico’s dekken voor aardwarmte.

Voorwaarden en openstelling
Informatie over de regeling, voorwaarden en openstelling vindt u hier.

Borgstelling Landbouw

De Borgstelling Landbouw (BL) vervangt vanaf 1 januari 2017 de regeling Garantstelling Landbouw (GL). Via de regeling kan de overheid garant staan voor een deel van een banklening. In vergelijking met de GL is de BL sneller en ruimer. De bank vraagt aan, het maximale borgstellingsbedrag is verdubbeld naar € 1,2 miljoen. Ook kunnen meer typen investeringen er onder vallen (nu ook planten, werkkapitaal). Voor innovatieve investeringen kan tot maximaal € ,5 miljoen borgstelling verkregen worden (Groenlabelkas, nieuw kasconcept).

Voorwaarden en openstelling
Informatie over de regeling, voorwaarden en openstelling vindt u hier.

SDE+

De minister van Economische Zaken stelt jaarlijkse subsidie beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten via de subsidieregeling SDE+. Er komen steeds twee openstellingen, een in het voorjaar en een in het najaar. Elke openstelling is verdeeld in 4 fasen met steeds oplopende subsidie. Voor de glastuinbouw is deze regeling vooral van belang voor investering in aardwarmte en bio-energie.

Voorwaarden en openstelling
Meer informatie over SDE+ vindt u hier. Dit wordt door RVO steeds geactualiseerd, ook de officiële publicatie van de regeling/openstellingen.

EIA-regeling

Deze fiscale regeling biedt voordeel bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel hangt af van het belastingpercentage. Het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA past u toe naast de 'gewone' investeringsaftrek. 

Binnen deze regeling vallen zeer veel energiebesparende technieken, die in aanmerking komen voor subsidie. Ook technieken die in de glastuinbouw worden toegepast, zoals:

 • Horizontale schermen
 • Gevelschermen
 • Buitenschermen
 • Vernevelingsinstallatie
 • Ontvochtigings- en luchtcirculatiesystemen
 • LED-verlichting
 • Aansluiting op CO2-leiding
 • Rookgasreiniging
 • Systeem voor benutting afvalwarmte (in 2017 incl. warmtedistrubutienet).

Voorwaarden
Meer informatie vindt u hier. U kunt bij RVO zoeken op glastuinbouw voor een overzicht.

MIA en Vamil

Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven.

De regeling geldt voor investering op de Milieulijst, waaronder bijvoorbeeld een Groenlabelkas, Vochtafvoersystemen tijdens lichtafscherming, Kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem.

Voorwaarden
Meer informatie over de regeling vindt u hier. U kunt in de milieulijst zoeken naar glastuinbouwinvesteringen.

Subsidie Topsector Energie

De Topsector Energie heeft een uitgebreid subsidie-instrumentarium. Deze zijn bedoeld voor energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden tussen overheden, kennisinstellingen en of het bedrijfsleven. Het gaat om combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie. Er zijn diverse subsidieregelingen, waarvan de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), de regeling Hernieuwbare Energie en de Investeringsregeling Duurzame Energie (ISDE) ook voor de glastuinbouw mogelijkheden biedt. 

MIT-regeling

Met de MIT-regeling Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen stimuleert het ministerie van Economische Zaken mkb-ondernemers om binnen de topsector samen te werken en te innoveren. Het doel is in 2020 wereldmarktleider te zijn in duurzame oplossingen.

Openstelling
Kijk op www.rvo.nl/mit voor meer informatie over de openstelling.

Voorwaarden
De projecten moeten passen binnen de innovatiethema’s van de Topsector T&U, waaronder ‘Meer met Minder’. Voor minstens twee ketenschakels moeten de projecten versterkend of verbeterend werken.

nieuws subsidies

Subsidiemogelijkheden MIA/VAMIL en EIA voor 2017

RVO heeft de investeringslijsten 2017 voor MIA/VAMIL en EIA gepubliceerd. Gelijktijdig is ook het certificatieschema Groenlabelkas door SMK bekendgemaakt. De lijsten komen vrijwel overeen met die van 2016. Toch een aantal aandachtspunten:

Lees meer
Meer nieuws subsidies