Kas als Energiebron kent twee op maat gemaakte subsidieregelingen ter stimulering van investeringen op energiegebied in de glastuinbouw. Dit zijn de MEI- en de EHG-regeling. Ook zijn er algemene subsidieregelingen.

Heeft u investeringsplannen? Informeer dan ook altijd bij uw gemeente, provincie, bank en energieleverancier. Zij hebben soms innovatiefondsen die u verder kunnen helpen.

MEI-subsidie

Deze regeling is bestemd voor investeringen in energiezuinige innovatieve kassen. Ook investeringen in innovatieve energiesystemen voor kassen die de CO2-uitstoot verminderen kunnen subsidie ontvangen. Daarvoor zijn specifieke eisen in de regeling opgenomen. Het moet wel gaan om innovatieve energiesystemen of innovatieve kassen die nog maar net op de markt zijn gebracht. De beste projecten ontvangen subsidie totdat het budget op is. Daarbij worden de projecten gerangschikt op basis van de bijdrage de ontwikkeling naar klimaatneutrale glastuinbouw (dus: verlaging CO2 uitstoot, energiebesparing), het perspectief (technisch, teelttechnisch, economisch) en de bijdrage aan kennisontwikkeling en de doorontwikkeling van de desbetreffende innovatie. In de rangschikking krijgen de projecten voor innovatieve kassen voorrang. Het budget in 2020 is 6 miljoen euro en de regeling staat open van 1 t/m 30 april 2020.

Voorwaarden
Hier en hier vindt u meer informatie over de regeling, waaronder ook de voorwaarden.

Regeling investeringen in energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)

Deze regeling (voorheen EHG-regeling) wordt jaarlijks opengesteld. In 2020 is het budget voor de eerste openstelling 15 miljoen euro. In de openstelling 2020 van 2 maart t/m 30 juni kan subsidie worden aangevraagd voor:

 • Tweede energiescherm (met een energiebesparing van meer dan 45%)
 • Luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd
 • Fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster
 • Fysieke aansluiting op een biogas- of CO2-netwerk of -cluster

De subsidie is 25% en er gelden per investering maximum bedragen per aanvrager. De subsidie op de genoemde netwerkaansluitingen kan ook door samenwerkingsverbanden worden aangevraagd.

Voorwaarden en openstelling
De volledige lijst, de voorwaarden en de openstelling vindt u hier.

Garantieregeling Aardwarmte

De investeringen in aardwarmte zijn enorm en de risico's zijn groot. Naast de SDE+ kunt u gebruik maken van een Garantieregeling: de Regeling Nationale EZ Subsidies - Risico’s dekken voor aardwarmte.

Voorwaarden en openstelling
Informatie over de regeling, voorwaarden en openstelling vindt u hier.

Borgstelling Landbouw

De Borgstelling Landbouw (BL) vervangt vanaf 1 januari 2017 de regeling Garantstelling Landbouw (GL). Via de regeling kan de overheid garant staan voor een deel van een banklening. In vergelijking met de GL is de BL sneller en ruimer. De bank vraagt aan, het maximale borgstellingsbedrag is verdubbeld naar € 1,2 miljoen. Ook kunnen meer typen investeringen er onder vallen (nu ook planten, werkkapitaal). Voor innovatieve investeringen kan tot maximaal € 2,5 miljoen borgstelling verkregen worden (Groenlabelkas, nieuw kasconcept).

Voorwaarden en openstelling
Informatie over de regeling, voorwaarden en openstelling vindt u hier.

SDE+

De minister van Economische Zaken stelt jaarlijkse subsidie beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten via de subsidieregeling SDE+. Er komen steeds twee openstellingen, een in het voorjaar en een in het najaar. Elke openstelling is verdeeld in 4 fasen met steeds oplopende subsidie. Voor de glastuinbouw is deze regeling vooral van belang voor investering in aardwarmte en bio-energie.

Voorwaarden en openstelling
Meer informatie over SDE+ vindt u hier. Dit wordt door RVO steeds geactualiseerd, ook de officiële publicatie van de regeling/openstellingen.

EIA-regeling

Deze fiscale regeling biedt voordeel bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel hangt af van het belastingpercentage. Het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA past u toe naast de 'gewone' investeringsaftrek. 

Binnen deze regeling vallen zeer veel energiebesparende technieken, die in aanmerking komen voor subsidie. Ook technieken die in de glastuinbouw worden toegepast, zoals:

 • Horizontale schermen
 • Gevelschermen
 • Buitenschermen
 • Vernevelingsinstallatie
 • Ontvochtigings- en luchtcirculatiesystemen
 • LED-verlichting
 • Aansluiting op CO2-leiding
 • Rookgasreiniging
 • Systeem voor benutting afvalwarmte (in 2017 incl. warmtedistrubutienet).

Voorwaarden
Meer informatie vindt u hier.

Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF)

Via het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) kan vanaf 31 juli voor projectfinanciering een beroep worden gedaan op de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF). Vooral tuinders die plannen hebben voor een geothermieproject kunnen hier wellicht hun voordeel mee doen.

Met de ETFF stimuleert het ministerie van Economische Zaken investeringen in ‘nog niet volwassen’ deelmarkten binnen de energietransitie zoals geothermie, energiebesparing, energieopslag en biomassa. 

Voor de financieringen vanuit de ETFF kan € 80 miljoen aan overheidsgarantie worden verstrekt. De BNG Bank is als eerste nationale promotionele bank in Nederland bereid om de achtergestelde ETFF-leningen verstrekken. De openstelling van de ETFF werd op 31 juli 2017 bekendgemaakt in de Staatscourant.

Hier vindt u meer informatie over de regeling.

MIA en Vamil

Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven.

De regeling geldt voor investering op de Milieulijst, waaronder bijvoorbeeld een Groenlabelkas, Vochtafvoersystemen tijdens lichtafscherming, Kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem.

Voorwaarden
Meer informatie over de regeling vindt u hier.

Subsidie Topsector Energie

De Topsector Energie heeft een uitgebreid subsidie-instrumentarium. Deze zijn bedoeld voor energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden tussen overheden, kennisinstellingen en of het bedrijfsleven. Het gaat om combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie. Er zijn diverse subsidieregelingen, waarvan de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), de regeling Hernieuwbare Energie en de Investeringsregeling Duurzame Energie (ISDE) ook voor de glastuinbouw mogelijkheden biedt. 

MIT-regeling

Met de MIT-regeling Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen stimuleert het ministerie van Economische Zaken mkb-ondernemers om binnen de topsector samen te werken en te innoveren. Het doel is in 2020 wereldmarktleider te zijn in duurzame oplossingen.

Openstelling
Kijk op www.rvo.nl/mit voor meer informatie over de openstelling.

Voorwaarden
De projecten moeten passen binnen de innovatiethema’s van de Topsector T&U, waaronder ‘Meer met Minder’. Voor minstens twee ketenschakels moeten de projecten versterkend of verbeterend werken.

nieuws subsidies

EG-regeling 2020 geopend

Dit jaar is het budget voor de eerste openstelling ‘Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw 2020’, beter bekend als de EG-regeling, € 15 miljoen. De regeling is deze week (2 maart) geopend en loopt t/m 30 juni 2020 17.00...

Lees meer

Subsidiebedragen EG verhoogd

In aanvulling op het bericht over het beschikbare budget en de openstellingdatum heeft het ministerie van LNV verdere details over de EG-regeling bekendgemaakt. De subsidiabele kosten per vierkante meter en het maximale totale...

Lees meer

Openstellingen MEI- en EG-subsidie bekend

De overheid heeft de openstellingsdata en beschikbare budgetten bekendgemaakt voor zowel de MEI-regeling als de Regeling investeringen in energie-efficiënte glastuinbouw (EG), voorheen de EHG-regeling.

Lees meer
Meer nieuws subsidies