Kas als Energiebron kent twee op maat gemaakte subsidieregelingen ter stimulering van investeringen op energiegebied in de glastuinbouw. Dit zijn de MEI- en de EG-regeling. Ook zijn er algemene subsidieregelingen. Veel regelingen worden uitgevoerd door RVO. Op de RVO-website vindt u hier een overzicht.

Informeer ook altijd bij uw gemeente, provincie, bank en energieleverancier. Zij hebben soms innovatiefondsen die u verder kunnen helpen. 

Hieronder meer informatie over de MEI en EG van Kas als Energiebron, en links naar de bronpagina's van algemene regelingen. 

Heeft u ideeën of wensen m.b.t. subsidie of regelingen, laat het ons weten (contact). Vanuit Kas als Energiebron kunnen we dat benutten in ons overleg met de verantwoordelijke ministeries. 

Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)

Deze regeling wordt jaarlijks opengesteld. Er kan subsidie worden aangevraagd voor:

  • Tweede energiescherm
  • Luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd
  • Fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster
  • Fysieke aansluiting op een biogas- of CO2-netwerk of -cluster
  • Hogedruk vernevelinginstallatie voor kaskoeling
  • Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating
  • Vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen. Of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen

De subsidie is 20% (vanaf regeling 2023) en er gelden per investering maximum bedragen per aanvrager. De subsidie op de genoemde netwerkaansluitingen kan ook door samenwerkingsverbanden worden aangevraagd.
De volledige lijst, de voorwaarden en de openstelling vindt u hier.

Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI)

Deze regeling is bestemd voor investeringen in energiezuinige innovatieve kassen. Ook investeringen in innovatieve energiesystemen voor kassen die de CO2-uitstoot verminderen kunnen subsidie ontvangen. Daarvoor zijn specifieke eisen in de regeling opgenomen. Het moet wel gaan om innovatieve energiesystemen of innovatieve kassen die nog maar net op de markt zijn gebracht. De beste projecten ontvangen subsidie totdat het budget op is. Daarbij worden de projecten gerangschikt op basis van de bijdrage de ontwikkeling naar klimaatneutrale glastuinbouw (dus: verlaging CO2 uitstoot, energiebesparing), het perspectief (technisch, teelttechnisch, economisch) en de bijdrage aan kennisontwikkeling en de doorontwikkeling van de desbetreffende innovatie. In de rangschikking krijgen de projecten voor innovatieve kassen voorrang. De regeling wordt jaarlijks opengesteld.
Hier vindt u meer informatie over de regeling, waaronder ook de voorwaarden.

Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG)

De Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG) is op 1 december 2023 gepubliceerd. De openstelling is 1 februari 2024. Dan kan subsidie worden aangevraagd voor de aanleg van een efficiënt warmtenet voor glastuinbouwondernemingen. Het gaat om investeringen op de korte termijn, maar ook in toekomstige ontwikkelingen in de infrastructuur.

Meer informatie over de Subsidie Warmte infrastructuur Glastuinbouw (SWiG) is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Garantieregeling Aardwarmte (RNES)

De investeringen in aardwarmte zijn enorm en de risico's zijn groot. Naast de SDE++ kunt u gebruik maken van een Garantieregeling: de Regeling Nationale EZ Subsidies - Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES).
Informatie over de regeling, voorwaarden en openstelling vindt u hier.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De minister van Economische Zaken stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten via de subsidieregeling SDE++. Meer informatie over SDE++ vindt u hier. Dit wordt door RVO steeds geactualiseerd.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Deze fiscale regeling biedt voordeel bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel hangt af van het belastingpercentage. Het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA past u toe naast de 'gewone' investeringsaftrek. Meer informatie over de regeling vindt u hier. U kunt ook rechtstreeks in de Milieu-en Energielijst zoeken.

Milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving (MIA en Vamil)

Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven. Meer informatie over de regeling vindt u hier. U kunt ook rechtstreeks in de Milieu-en Energielijst zoeken.

MKB-Innovatiestimulering Regio- en Topsectoren (MIT)

Met de MIT-regeling Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen stimuleert het ministerie van LNV ondernemers om binnen de topsector samen te werken en te innoveren. De topsector zet in op ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties op de thema's Duurzame Plantaardige Productie, Consument, Markt & Maatschappij, Energie & Water, High Tech & Digitale Transformatie. Kijk hier voor meer informatie over de regeling.

Borgstelling Landbouw (BL)

Via deze regeling kan de overheid garant staan voor een deel van een banklening. De bank vraagt aan, het maximale borgstellingsbedrag is verdubbeld naar € 1,2 miljoen. Voor innovatieve investeringen kan tot maximaal € 2,5 miljoen borgstelling verkregen worden. Informatie over de regeling, voorwaarden en openstelling vindt u hier.

Subsidies Topsector Energie

De Topsector Energie heeft een uitgebreid subsidie-instrumentarium dat in bepaalde gevallen ook voor glastuinbouwbedrijven mogelijkheden geeft. 

nieuws subsidies

EG-subsidie 2024 opent met hoger subsidiebudget

Het budget van de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) is voor 2024 verhoogd van €30 miljoen naar €70 miljoen. Ook is het minimale subsidiebedrag per aanvraag aangepast: in voorgaande jaren was dat €5.000, in 2024 is het verlaagd…

Lees meer
Meer nieuws subsidies