Energiemonitor glastuinbouw

Na een sterke daling t/m 2014 en stabilisatie daarna stijgt de CO2-emissie weer iets naar 6,1 Mton, zie dit bericht. De totale CO2-emissiereductie teelt en netlevering loopt gelijk op met het landelijke cijfer (-11% t.o.v. 1990). De CO2-emissiereductie voor de teelt is t.o.v. 1990 met 35% afgenomen. De sector is 1,5 Mton verwijderd van het in 2017 aangepaste doel van 4,6 Mton voor 2020 (lees meer). Op basis daarvan concludeert WEcR dat het doel voor 2020 waarschijnlijk niet wordt gehaald. De inzet van efficiënte WKK’s voor verkoop van elektriciteit stijgt, evenals het areaal. Dat was in 2017 niet verwacht. WEcR heeft op verzoek van Kas als Energiebron daarom weer naar de achterliggende factoren gekeken. De nieuwe raming is voor LNV en Glastuinbouw Nederland aanleiding om weer naar het doel 2020 te kijken en te bezien of aanpassing gerechtvaardigd is. De glastuinbouw heeft met de overheid het doel geborgd met het CO2-sectorsysteem, waarin de glastuinbouw de overheid betaalt bij overschrijding. 

Bekijk voor uitgebreide resultaten de Energiemonitor glastuinbouw 2020 van Wageningen Economic Research (WECR) en de infographic.

Ontwikkelde kennis en techniek

Aardwarmte
In de glastuinbouw zijn ca. 20 projecten gerealiseerd; nog meer in voorbereiding.

Het Nieuwe Telen

  • Naar verwachting zullen tot de zomer van 2021 circa 1000 telers en teeltmanagers de cursus Het Nieuwe Telen gevolgd hebben om de basis van Het Nieuwe Telen onder de knie te krijgen. Bij elkaar gaat het al over ruim 1950 ha. Besparing op warmte is 1 tot 5 m3/m2. Naar schatting een vijfde tot een kwart van deze bedrijven passen én de basis van HNT toe én investeren in ontvochtigingsapparatuur en dubbele schermen. Zij besparen 5-10 m3/m2.

Bio-energie
Circa 200 ha met biobrandstoffen

Toekomstige innovaties

  • Nieuwe bronnen en technieken voor CO2-voorziening.
  • Kasconcepten, zoals Daglichtkas (klimaatneutraal), 2SaveEnergy kas (folie-glas-dek), Winterlichtkas (hogere lichtdoorlatendheid).
  • Demokassen fossielvrij telen
  • Nieuwe ontvochtigingsopties (benutten latente warmte; kaswarmteterugwinning) en telen met minder CO2 en verdamping.
  • Nieuwe kasdek- en schermmaterialen
  • Autonoom en digitaal telen
  • (Hybride) LED-verlichting
  • Nieuwe energiebronnen zoals aquathermie, warmte uit compostering/laagwaardige biomassa, waterstof