Energiemonitor glastuinbouw

Op energiegebied presteert de glastuinbouwsector al jaren goed, ook al is in 2017 de CO2-emissie na een jarenlange daling licht gestegen. De CO2-emissiereductie loopt flink voor op het landelijke cijfer (-14% t.o.v. 1990 tegen 0% landelijk). De sector is nog 1,3 Mton verwijderd van het onlangs aangepaste doel van 4,6 Mton voor 2020 (lees meer). Op basis van één jaar kan niet bepaald worden of de stijging een trend is. WEcR heeft op verzoek van Kas als Energiebron naar de achterliggende factoren gekeken. De inzet van efficiënte WKK’s voor verkoop van elektriciteit en de daling van het areaal lijken minder sterk te dalen dan eerder verwacht. Op basis daarvan concludeert WEcR dat het doel voor 2020 waarschijnlijk niet geheel gehaald zal worden. De glastuinbouw heeft met de overheid het doel geborgd met het CO2-sectorsysteem, waarin de glastuinbouw de overheid betaalt bij overschrijding. De overheid kan dan CO2-rechten aankopen ter compensatie zodat er geen negatief effect is op de nationale CO2-emissie.

Bekijk voor uitgebreide resultaten de Energiemonitor glastuinbouw 2017 van Wageningen Economic Research (WECR) en de infographic. Deze wordt ieder jaar geactualiseerd.

In 2017 heeft WeCR een analyse uitgevoerd op alle factoren die het energiegebruik bepalen. Sinds 2010 is de energievraag van de glastuinbouw flink afgenomen. Zo’n 30% daarvan komt door energiebesparing. De energievraag nam ook af door afname van elektriciteitsverkoop uit WKK (45%), afname van het areaal (28%) en omschakeling naar duurzame energie (8%).

Ontwikkelde kennis en techniek

Aardwarmte
In de glastuinbouw zijn 14 projecten gerealiseerd; nog meer in voorbereiding.

Semi-gesloten kassen
Ruim 200 hectare semi-gesloten kassen met warmtepomp en WKO

Het Nieuwe Telen

  • Naar verwachting zullen tot de zomer van 2016 circa 350 telers en teeltmanagers van zo'n 320 bedrijven de cursus Het Nieuwe Telen volgen om de basis van Het Nieuwe Telen onder de knie te krijgen. Ook zijn er nog aanvragen via zo'n 30 teeltadviseurs. Bij elkaar gaat het al over ruim 1650 ha. Besparing op warmte is 1 tot 5 m3/m2
  • Zo’n 30 bedrijven, samen goed voor circa 150 ha glas, passen én de basis van HNT toe én investeren in ontvochtigingsapparatuur en dubbele schermen. Zij besparen 5-10 m3/m2.

Diffuus glas
Meer dan 100 ha diffuus glas in de tuinbouw.

Bio-energie
Circa 130 ha met biobrandstoffen

Toekomstige innovaties

  • Nieuwe bronnen en technieken voor CO2-voorziening.
  • Kasconcepten, zoals Daglichtkas (klimaatneutraal), VenlowEnergy kas (nog beter isoleren; -60% warmtevraag), 2SaveEnergy kas (folie-glas-dek), Winterlichtkas (hogere lichtdoorlatendheid).
  • Nieuwe ontvochtigingsopties (benutten latente warmte) en telen met minder verdamping
  • (Hybride) LED-verlichting.
  • Telen met lage temperatuurverwarming.

Profielen

De komende tijd verschijnen hier diverse profielen van ondernemers waarin zijn hun innovatieve kas-concept toelichten. Deze ontwikkelingen zijn door Kas als Energiebron geïnitieerd.