Energiemonitor glastuinbouw

De CO2-emissie is in 2022 met 1,7 Mton gedaald naar 4,9 Mton, een afname van zo’n 25%, zie dit bericht. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van een lager verbruik per m2 door de hoge energieprijzen. Bedrijven hebben daarop gereageerd met verdere energiebesparing, aanpassing van teeltplannen en scherp aan de wind zeilen met de flexibiliteit in de inzet van energiebronnen en energiemarkt. Het absolute gebruik van duurzame energie nam iets af, maar steeg wel in aandeel van het totale verbruik van 12% naar 15%. De energie-efficiëntie index is verbeterd van 44% naar 31% t.o.v. 1990.

Veruit het grootste effect kwam uit het lagere energiegebruik per m2 (-1,75 Mton). Dit is een saldo van de processen intensivering, extensivering en energiebesparing. Deze processen zijn niet afzonderlijk vast te stellen (‘achter de meter’), hoewel in dit uitzonderlijke jaar de factor intensivering waarschijnlijk heel beperkt is geweest. De nog steeds hoge energieprijzen en de belangstelling voor de diverse subsidieregelingen en cursussen rond besparing en fossielvrije teelt ondersteunen een verder dempend effect op het energiegebruik. In hoeverre de extensiveringsmaatregelen worden doorgezet, is nog niet duidelijk en mede afhankelijk van marktontwikkelingen voor de producten.

In het Convenant CO2-emissieruimte binnen het CO2-sectorsysteem glastuinbouw voor de periode 2021-2024 is afgesproken dat de CO2-emissie lineair afneemt van 6,0 naar 5,4 Mton, met voor 2022 een plafond van 5,8 Mton. Hoewel de formele CO2-registratie over 2022 door RVO nog loopt, zal dit plafond in 2022 zeer waarschijnlijk niet overschreden worden.

Bekijk voor uitgebreide resultaten de Energiemonitor glastuinbouw 2022 van Wageningen Economic Research (WECR) en de infographic.

Ontwikkelde kennis en techniek

Aardwarmte
In de glastuinbouw zijn ca. 20 projecten gerealiseerd; nog meer in voorbereiding.

Het Nieuwe Telen

  • Naar verwachting zullen tot de zomer van 2021 circa 1000 telers en teeltmanagers de cursus Het Nieuwe Telen gevolgd hebben om de basis van Het Nieuwe Telen onder de knie te krijgen. Bij elkaar gaat het al over ruim 1950 ha. Besparing op warmte is 1 tot 5 m3/m2. Naar schatting een vijfde tot een kwart van deze bedrijven passen én de basis van HNT toe én investeren in ontvochtigingsapparatuur en dubbele schermen. Zij besparen 5-10 m3/m2.

Bio-energie
Circa 200 ha met biobrandstoffen

Toekomstige innovaties

  • Nieuwe bronnen en technieken voor CO2-voorziening.
  • Kasconcepten, zoals Daglichtkas (klimaatneutraal), 2SaveEnergy kas (folie-glas-dek), Winterlichtkas (hogere lichtdoorlatendheid).
  • Demokassen fossielvrij telen
  • Nieuwe ontvochtigingsopties (benutten latente warmte; kaswarmteterugwinning) en telen met minder CO2 en verdamping.
  • Nieuwe kasdek- en schermmaterialen
  • Autonoom en digitaal telen
  • (Hybride) LED-verlichting
  • Nieuwe energiebronnen zoals aquathermie, warmte uit compostering/laagwaardige biomassa, waterstof