Transitiecollege Kas als Energiebron zet eerste stap naar Convenant 2030

Eind 2020 is het Transitiecollege Kas als Energiebron gestart. De eerste taak is het uitwerken en concretiseren van de glastuinbouwparagraaf uit het Klimaatakkoord. De afspraken daarover worden vastgelegd in het convenant energietransitie glastuinbouw 2021-2030. Het nieuwe convenant is de opvolger van de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020 en het Convenant CO2 emissieruimte glastuinbouw 2013-2020.

In het Klimaatakkoord (juli 2019) zijn hoofdlijnen en randvoorwaarden voor de periode 2020 tot en met 2030 benoemd. Betrokken partijen verwachten in het najaar het convenant te kunnen ondertekenen met het nieuwe kabinet. Recente ontwikkelingen zoals de toename van WKK-inzet door energiemarktontwikkelingen en ODE worden meegenomen.

CO2-tussendoel 2030
Het Transitiecollege Kas als Energiebron heeft in de vergadering van 27 mei de ambitie bevestigd om in 2040 een klimaatneutrale glastuinbouw te zijn. Voor 2030 zal een tussendoel worden geformuleerd. Daarbij worden meerdere scenario’s uitgewerkt. Er wordt een analyse gemaakt van een mix van het CO2-sectorsysteem en eventuele verbeteringen met individuele doelen per bedrijf, gebiedsaanpak, stimulering energie-infrastructuur, subsidieregelingen en intensivering van kennisontwikkeling en kennisuitwisseling in het programma. Ook ontwikkelingen op het gebied van energiebelasting, mogelijk aan de orde in het aankomende regeerakkoord, worden bekeken. Op basis van die analyse wordt dan het CO2-tussendoel voor 2030 gekozen, inclusief randvoorwaarden, maatregelen en hoe om te gaan met onverwachte ontwikkelingen.

Uitgangspunten vastgesteld
Het Transitiecollege heeft een aantal uitgangspunten voor de transitieaanpak vastgesteld:

  • Voortzetting van de publiek-private aanpak, met versterking van integrale benadering en regie;
  • Goede combinatie, balans en timing (totaalpakket) van handelingsperspectief (wortel: opties, ondersteuning) en prikkels (stok: ontmoedigen fossiel);
  • Een transitieproces over de tijd, waarbij de ingezette instrumenten de (tussen)doelen binnen bereik brengen;
  • Passend bij een toekomstgerichte glastuinbouwsector met gezond economisch perspectief (en daardoor investeringsruimte voor duurzame ontwikkeling);
  • Rekening houdend met sectorspecifieke kenmerken als (diversiteit in) bedrijfsstructuur en energievraagpatronen.

Het Transitiecollege laat zich in dit traject begeleiden door onafhankelijk procesbegeleider Teun Bokhoven. Hij is tevens voorzitter TKI Urban Energy en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Bokhoven is energiespecialist met een groot netwerk en heeft goede banden met de klimaattafels van gebouwde omgeving, industrie en elektriciteit. Dit is van belang voor sectoroverstijgende onderwerpen als warmte-infrastructuur, geothermie, CO2 voorziening  en (groene) elektriciteit.

Meer nieuws

EnergiekEvent op 2 juli

Kas als Energiebron organiseert op dinsdagmiddag 2 juli weer het EnergiekEvent 2024. Dit evenement is de ideale gelegenheid om kennis op te doen van…

Lees meer