WEcR: ‘CO2-emissie glastuinbouw in 2021 gestegen, emissie teelt per m2 gedaald’

Uit de jaarlijkse energiemonitor glastuinbouw blijkt dat de CO2-emissie in 2021 met 0,35 Mton is gestegen naar 6,5 Mton, na een aantal jaren vlak verloop en een stijging in 2019 en 2020. De stijging is hoofdzakelijk het gevolg van toename van het areaal in de landbouwtelling, toename van de verkoop van elektriciteit en buitentemperatuur. Het energiegebruik per m2 daalde juist. Samen met de groei van de inzet van duurzame energie, de inkoop van restwarmte elektriciteit zorgde dat ervoor dat de stijging van de CO2-emissie niet hoger uitpakte.

Klik op de link om de energiemonitor te bekijken.

CO2-emissie teelt en netlevering
De glastuinbouw zet aardgas in voor zowel verwarming als voor elektriciteitsproductie. Een deel van de opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan het openbare net, goed voor de nationale stroomvoorziening en netstabiliteit. De totale CO2-emissie stijgt dus, maar in de CO2-emissie die kan worden toegeschreven aan de teelt zien we een daling ten opzichte van 1990 van 40%, onder andere door energiebesparing en de groei van duurzame energie. Dit is een belangrijke indicator voor de energie die voor de teelt nodig is. Hierin tellen externe factoren als buitentemperatuur en elektriciteitsverkoop aan het net uit de wkk als gevolg van de ontwikkelingen op de energiemarkt niet mee, maar wel alles waar de telers zelf invloed op hebben.

Energiekosten gestegen
In 2021 is het elektriciteitsverbruik gedaald naar 6,6 TWh (-7%). De inkoop uit het net daalde, de verkoop steeg juist, resulterend in een lager elektraverbruik (6,6 TWh). Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de netto energiekosten per m2 met 25% zijn gestegen door hogere energieprijzen vanwege aantrekkende economie en de geopolitiek. Niet eerder stegen de energiekosten zo sterk, meldt WEcR.

Emissiedoel 2020 gehaald, vervolgaanpak naar 2030 afgesproken
De monitor rapporteerde ook de definitieve CO2-emissie 2020. Deze komt uit op 6,2 Mton, exact het sectordoel.
Verdere inzet op duurzame energie, energiebesparing en energie-infrastructuur is belangrijk. De glastuinbouwsector staat nog voor een grote opgave om te verduurzamen. Recent is daarover tussen de glastuinbouwsector, greenports en de rijksoverheid het Convenant Energietransitie glastuinbouw 2022-2030 getekend. Daarin is een indicatief restemissiedoel voor 2030 afgesproken van 4,3 – 4,8 Mton CO2-equivalenten (wordt in voorjaar 2023 nader ingevuld). Zie daarvoor dit bericht. Dit is echter inclusief methaanslip, terwijl de hiervoor genoemde cijfers excl. zijn. In 2030 is methaanslip ca. 0,8-0,9 Mton CO2-eq. Gerekend vanaf de 6,5 Mton CO2 2021 ligt er een flinke opgave naar 3,4 – 3,9 Mton CO2 die haalbaar is als alle convenantspartijen de afgesproken inzet tijdig leveren.

Meer nieuws