Verantwoord gebruik van mijnbouwhulpstoffen

Beschrijving

De toepassing van aardwarmte (geothermie) bevindt zich nog in een vroege fase van ontwikkeling. Het gebruik van mijnbouwhulpstoffen (in de boorfase en voor een effectief putbehoud in de winningsfase) is op dit moment nog noodzakelijk in de geothermie. De sector heeft behoefte aan beter inzicht van de wettelijke kaders van de toepassing van mijnbouwhulpstoffen, de maatschappelijke wensen ten aanzien van transparantie en milieu-impact en praktische instrumenten hoe daar efficiënt en effectief invulling aan te geven als geothermie operator. De sector heeft behoefte om dat eenduidig te doen als vergelijkbare sectoren (zoals de olie- en gaswinning waar ook geboord wordt met mijnbouwhulpstoffen) en in goede afstemming met bevoegde gezagen en toezichthouders.

Het project zal resulteren in een rapportage met overzicht van de wettelijke kaders en beschrijving van maatschappelijke wensen ten aanzien van transparantie en milieu-impact. Daarnaast zal op basis van de bestaande NOGEPA Chemical Management Tool (CMT), die operators in de olie- en gaswinning ondersteund mijnbouwhulpstoffen toe te passen in afstemming met de leveranciers en conform REACH en de Nederlandse mijnbouwwetgeving, een praktische tool opgezet worden voor de operators in de geothermie. Deze aangepaste tool zal getoetst worden in een pilot en afgestemd worden met DAGO en SodM als bevoegd gezag.
De projectresultaten zullen beschikbaar zijn via de Kennisagenda Aardwarmte, met advies om DAGO te vragen de verantwoordelijkheid op te pakken voor verdere distributie en onderhoud van het CMS en CMP voor de operators in de geothermie (waar nodig in overleg met SodM).

Resultaten

Het project heeft een uitgebreid rapport opgeleverd ter onderbouwing hoe geothermie operators in Nederland een praktische chemical management aanpak te bieden om verantwoord om te gaan met mijnbouwhulpstoffen die aansluit bij de chemical management aanpak in vergelijkbare sectoren. Het rapport is ook bedoeld om betrokken partijen te informeren hoe de geothermie operators op een eenduidige en praktische manier verantwoord om kunnen gaan met mijnbouwhulpstoffen.

Het project heeft verder geresulteerd in een concrete opzet van een Chemical Management Systeem (CMS) voor de geothermie operator als logische combinatie van een Chemical Management Tool (CMT) voor geothermie die gebaseerd is op de bestaande NOGEPA CMT voor de olie en gaswinning en de mogelijke inpassing in het DAGO Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Zorgsysteem.

De CMT Geothermie (versie 1; augustus 2020) is nader getoetst in een concrete pilot en is aangepast met de bevindingen vanuit de pilot door inpassing van een centrale supportorganisatie in de flow en aanpak (versie 1.1; november 2020). De CMT Geothermie bestaat uit een CMT spreadsheet tool, voor de geothermie operator om zijn REACH & CLP compliance checks uit te voeren op basis van het veiligheidsblad van de leverancier van de toe te passen mijnbouwhulpstoffen en een CMT gebruikershandleiding met praktische instructies.

De CMT Geothermie versie 1 is beschikbaar via de kennisagenda aardwarmte en kan door geothermie operator gebruikt worden als stand alone systeem, al dan niet in verbinding met zijn eigen VGM zorgsysteem. De CMT Geothermie versie 1.1 zal door DAGO verder opgepakt worden om nader te integreren in het DAGO VGM Zorgsysteem en om deze met centrale ondersteuning aan te kunnen bieden aan de DAGO leden.

Project deliverables

  • Rapport met achtergrond van het maatschappelijke belang van geothermie, het gebruik van mijnbouwhulpstoffen, het wettelijke kader, analyse van de hulpmiddelen tot praktisch voorstel voor de geothermie operator, de pilot met de CMT Geothermie en de conclusies en aanbevelingen.
  • Chemical Management Tool (CMT) Geothermie (versie 1) met de CMT spreadsheet tool en CMT gebruikershandleiding voor de geothermie operator.
  • Critical SDS Check formulier zoals ontwikkeld in de pilot (zie rapport) en te gebruiken om een gestandaardiseerde REACH Compliance check uit te voeren, af te stemmen met de leverancier en te documenteren.
Projectnummer 20108
Startdatum 01-11-18
Einddatum 31-12-20
Afgerond Ja
Budget €71.000
Uitvoerder Jongerius Consult
Document

Onderzoek en projecten aardwarmte

Geothermie in zoutcavernes

Afgerond

Er zijn honderden zout cavernes in Nederland als gevolg van de zout-industrie. Dit zijn holle ruimtes in de ondergrond gevuld met pekel. Hergebruik…

Lees meer