Vijf nieuwe projecten Kennisagenda Aardwarmte

In de Kennisagenda Aardwarmte zijn vijf nieuwe projecten goedgekeurd. De projecten zijn inmiddels van start gegaan en worden in de loop van volgend jaar afgerond. Het betreft:

Aanleg van aardwarmteputten in fijnzandige formaties
De primaire onderzoeksvraag is hoe in ondiepe geothermie zand- en sliblevering tot een minimum te beperken is. Belangrijk hierbij is de vraag in welke mate kennis en ervaringen uit de olie- en gasindustrie toepasbaar is.

Restgas in bovengrondse installaties aardwarmte
Een van de mogelijke oorzaken van corrosie in de bovengrondse installaties is restgas in de installatie na de ontgasser. Op dit moment is er onvoldoende kennis over de hoeveelheden en samenstelling hiervan. Het project levert een overzicht van mogelijke aanpassingen in het systeem ontwerp (incl. materiaalkeuzes).

Grondwatermonitoring geothermiesystemen
Om het risico op putlekkages te verkleinen, zijn beschermende maatregelen beschikbaar, maar de kans op putlekkage is nooit helemaal weg te nemen, bijvoorbeeld door technisch falen van materialen. Via grondwatermonitoring is het functioneren van de beschermende voorzieningen te bewaken. Voor drie geothermie praktijklocaties wordt een kosten-efficiënt en haalbaar grondwatermonitoringssysteem ontworpen.

Geothermie in zoutcavernes
Er zijn honderden zoutcavernes in Nederland. De studie onderzoekt de haalbaarheid van het winnen uit én opslaan van warmte in deze cavernes.

Verantwoord gebruik van mijnbouwhulpstoffen Het gebruik van mijnbouwhulpstoffen is soms noodzakelijk in de geothermie. Dit project levert een overzicht van de bijbehorende wettelijke kaders en een beschrijving van de maatschappelijke wensen ten aanzien van transparantie en milieu-impact. Aan de hand hiervan zet men in dit project een praktische tool op voor de keuze en de registratie van de gebruikte stoffen.

Kennisagenda Aardwarmte
Vanuit het programma Kas als Energiebron zetten LTO Glaskracht Nederland, de ministeries van LNV en van EZK ca. € 500.000 per jaar in voor kennisontwikkeling aardwarmte. Lees hier meer over de Kennisagenda Aardwarmte.

Meer nieuws

EnergiekEvent op 2 juli

Kas als Energiebron organiseert op dinsdagmiddag 2 juli weer het EnergiekEvent 2024. Dit evenement is de ideale gelegenheid om kennis op te doen van…

Lees meer