Restgas in bovengrondse installaties aardwarmte

Beschrijving

Bij diverse projecten hebben zich integriteitsproblemen voorgedaan in de bovengrondse installaties en dan met name in de warmtewisselaars (corrosie). De oorzaak hiervan is op dit moment nog niet achterhaald. Een van de mogelijke bijdragen aan deze corrosie wordt veroorzaakt door restgas in de installatie na de ontgasser. Op dit moment is er onvoldoende/geen kennis over de hoeveelheden en samenstelling hiervan bij de verschillende projecten. Dit heeft tevens invloed op mogelijke explosie- en gezondheidsrisico’s binnen de pompruimtes.

Een van de projectdoelen is het verkleinen van het corrosie risico in de warntewisselaars (zout water kant). Dit zal de onderhoudskosten reduceren en de betrouwbaarheid van de warmtelevering aan klanten verhogen. Bij een viertal geothermie installaties worden monsters genomen van het geothermische water om de hoeveelheid gas per eenheid vast te stellen. Daarnaast wordt het verzamelde gas in een laboratorium geanalyseerd op samenstelling.

Afhankelijk van de testresultaten is het uitsluiten van restgas als risicofactor ook een mogelijk (en nuttig) resultaat. Het project levert een overzicht van mogelijke aanpassingen in het systeem ontwerp (incl. materiaal keuzes) voor zowel bestaande als toekomstige aardwarmteinstallaties. Tot slot wordt een overzicht van veiligheidsmaatregelen gegeven die genomen kunnen worden om gezondheids- en explosie risico's verder te verkleinen.

Resultaten

Vastgesteld is dat er inderdaad nog sprake is van achtergebleven gas in het water na de ontgasser en dat de hoeveelheid en de samenstelling varieert met de druk in het systeem en de locatie binnen de installatie (warme of koude zijde). Het na de ontgasser nog in het proceswater aanwezige gas bevat in hoofdzaak methaan en daarnaast met name CO2. De vastgestelde hoeveelheden methaan zullen echter naar verwachting bij een groot deel van de geothermische installaties te gering zijn om een ATEX zone-indeling zinvol te maken. Individueel zal dit echter wel gecontroleerd en berekend dienen te worden voor de feitelijke situatie.
Aangezien er wel methaan in het water in de bovengrondse installaties aanwezig is, verdient het aanbeveling om voor de individuele projecten te beoordelen of aanvullende gasdetectie meerwaarde biedt.
Variaties in CO2 gehaltes hebben in potentie impact op de integriteit van de installaties in de vorm van verhoogde kansen op corrosie of scaling. Een aanbeveling is om de zuurgraad (pH) van het water te monitoren en daarmee beter grip te hebben op de effecten van bijvoorbeeld de ingestelde systeemdruk.

Projectnummer 20105
Startdatum 01-11-18
Einddatum 31-10-20
Afgerond Ja
Budget €40.000
Uitvoerder AABnl
Document

Onderzoek en projecten aardwarmte

Geothermie in zoutcavernes

Afgerond

Er zijn honderden zout cavernes in Nederland als gevolg van de zout-industrie. Dit zijn holle ruimtes in de ondergrond gevuld met pekel. Hergebruik…

Lees meer