LED's: het pad naar de praktijk

Beschrijving

Doel:

Opstellen van een roadmap richting een klimaatneutrale duurzame teelt. In eerste instantie voor voorbeeldgewas tomaat. Dit project moet leiden tot een visie hoe we tot een klimaatneutrale teelt van tomaat kunnen komen, en wat daarvoor de komende 5 jaar moet gebeuren in het onderzoek.

Toelichting:

Op het LichtEvent  gehouden op 12 februari werd de balans op gebied van LED belichting tot nu toe opgemaakt. Daaruit bleek dat een eerste stap is dat voor ieder gewas en soms elk ras een juist spectrum gekozen moet worden. Onderzoek daarvoor zoekt naar wegen om dit generiek te benaderen. Daarna is het zaak de teeltstrategie goed af te stemmen op de LED belichting. Het is duidelijk dat het hier een systeemverandering betreft.

 

De overstap van SON-T naar LED belichting een belangrijke optie richting klimaatneutraal. De implementatie gaat nog langzaam. Dat heeft alles te maken met de onzekerheid t.a.v. lichtspectrum, positie van het licht, wel of geen actieve koeling. En ook vanwege vragen in klimaat- en teeltstrategie: wat doet LED met de energiebalans van de kas, kasklimaat, plant-temperatuur, verdamping, nutriënten-name en efficiëntie van CO2? En wat betekent dit voor mijn plantkwaliteit, assimilatenbalans, productie en productkwaliteit? Deze onzekerheden maken dat er door telers nog afgewacht wordt ten aanzien van investeringen in LED belichting. Ook zijn in het onderzoek de afgelopen jaren onverwachte effecten gezien.  Dat betekent dat we weer opnieuw de balans op moeten maken: waar staan we nu ten aanzien van kennis op gebied van lichtkleuren en klimaatstrategie. Maar ook: wat verwachten we voor de komende 5 jaar (toenemende intensiteiten, beschikbaarheid CO2, etc.) en hoe moeten we daar op inspelen? Dit project moet daarmee leiden tot een visie hoe we tot een klimaatneutrale teelt van tomaat kunnen komen, en wat daarvoor de komende 5 jaar moet gebeuren in het onderzoek. Deze aanpak kan dienen als roadmap voor overige belichte teelten.

Aanpak:

Het onderzoek begint met het verzamelen van de kennis die al aanwezig is vanuit spectrumproeven. Een start met een kennisinteractiebijeenkomst met telers, onderzoekers, adviseurs wordt overwogen. Er worden niet alleen productieresultaten opgehaald, maar ook kennis, ervaring en ideeën op gebied van teeltervaringen onder LEDs worden geïnventariseerd. Dit vormt de basis van dit project. Deze kennis wordt tegen het licht gehouden van de ambitie richting klimaatneutraal. Dit moet leiden tot een integraal plaatje om te komen tot een klimaatneutrale teelt op basis van LED belichting. In eerste instantie voor tomaat, maar met een doorkijkje naar verschillende gewassen.

Vervolgens wordt de kennis die is opgedaan in een breder kader geplaatst, in een aantal discussies met telers en voorlichters. In deze gesprekken wordt de visie besproken, maar ook welke stappen er nog genomen moeten worden om te komen tot een klimaatneutrale teelt, en welke barrières er nog zijn. Hierna komen we tot de afronding van deze visie en roadmap en zal besproken worden wat de vervolgstappen zijn t.a.v. onderzoek.

 

Projectnummer 20157
Startdatum 01-05-20
Einddatum 31-07-20
Afgerond Nee
Budget €43.442
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Uitbreiding KasKiesWijzer

Lopend

Doel: Uitbreiding van een online interactief naslagwerk (KasKiesWijzer) met alle kennis over belichting, vertaling van licht in meerproductie en...

Lees meer

Naar een autonome kas

Lopend

Doel: Ontwikkelen van automatisch sturen van de teelt op basis van kennis/meting van gewas, eisen vanuit de markt en eisen vanuit het zo zuinig...

Lees meer