Quick Scan 'Herbeoordeling businesscase semitransparante PV in het kasdek'

Beschrijving

Doel:
Bepalen van de haalbaarheid van semitransparantie PV panelen in het kasdek.

Projectbeschrijving:
Zon-PV in het kasdek biedt een kans om flink wat duurzame elektra op te wekken mede gezien het oppervlakte van kassen. In het rapport van WUR “Semitransparante PV voor kassen” (2020) is geconcludeerd dat semi-transparante PV-cellen boven glastuinbouwgewassen alleen kans maken als de gewassen schaduwminnend zijn, en als de hoeveelheid licht die aan het gewas wordt onttrokken stuurbaar is. Echter de uitgangspunten in het onderhavige rapport komen niet meer overeen met de huidige danwel de in de toekomst verwachte realiteit als gevolg van gewijzigde energiekostprijzen, nieuwe inzichten in lichtopbrengsten / techniek ontwikkeling, nieuw beleid, etc. Deze trends bieden economisch gezien perspectieven voor semitransparante PV voor kassen. Om een goed afgewogen oordeel te kunnen vellen over dit nieuwe perspectief, ontbreekt echter een voldoende nauwkeurig vastgestelde businesscase op basis van de gewijzigde uitgangspunten. Dit project moet de businesscase van semi-transparante PV in het kasdek opnieuw berekenen en herbeoordelen op basis van:

  • zorgvuldige vastgestelde energiescenario’s inclusief beprijzing;
  • updates wat betreft ontwikkelingen op het gebied van zonnestroom;
  • geactualiseerde gewasgroeimodellen met adequate aannames wat betreft lichtopbrengst c.q. lichtverspreiding.

Dit door middel van de volgende werkpakketten:

Werkpakket 1: Opstellen energieprijsscenario’s en ontwikkelingen op gebied van PV
Op basis van gesimuleerde marktontwikkelingen stelt TNO boven- en ondergrenzen vast van energieprijzen waarbij tevens de invloeden van wet-&regelgeving en CO2 heffing worden meegenomen.  Hieruit worden een drietal scenario’s afgeleid .Tevens worden in samenspraak met WUR en Vertify enkele referentiebedrijven gedefinieerd, die verderop in de studie door WUR worden gesimuleerd. Daarnaast worden de verwachte ontwikkelingen op het gebied van zonnestroom en innovaties rondom semitransparante PV in kaart gebracht inclusief bandbreedtes voor de investeringskosten.
Werkpakket 2: Inventarisatie kennis en ervaringen effecten PV op licht in de kas
Er zal in deze stap een inventarisatie gedaan worden naar recente data met betrekking op de aannames rond de effecten van lichtverlies en diffuus licht op gewasproductie. De resultaten hiervan worden gebruikt als input voor de volgende stappen.
Werkpakket 3: Modelberekeningen effecten PV
Met behulp van Kaspro en kwantitatieve bedrijfsinformatie (KWIN) zal het effect van het toepassen van semi-transparante PV in het kasdek worden berekend door de WUR, mede gebaseerd op de resultaten van de eerste twee stappen. De effecten van het theoretische lichtverlies worden bepaald en uiteindelijk door Kaspro uitgerekend als lichtintensiteit op gewasniveau. Resultaat zijn: effecten van PV op productiederving, op warmtevraag en de uurwaarden voor elektriciteitsproductie van het PV systeem. Deze berekeningen worden gedaan voor de gewassen komkommer, anthurium en roos.
Werkpakket 4: Uitwerken businesscase
Op basis van de simulaties en berekeningen van de WUR alsmede relevante overige input uit andere stappen, zal Vertify de businesscase uitwerken met verschillende scenario’s energieprijzen, opbrengstderving en investeringskosten.  Aan de hand hiervan worden conclusies, bevindingen en vervolgaanbevelingen geformuleerd.

Projectnummer E23003
Startdatum 01-04-23
Einddatum 30-06-23
Afgerond Nee
Uitvoerder Vertify ism WUR Glastuinbouw en TNO

Meer onderzoeken en projecten

Energieaspecten gewasgaas

Lopend

Doel: Het doel van dit project is meer kennis te vergaren over wat de potentiele energiebesparing is door het toepassen van gewasgaas. De kennis uit…

Lees meer