Alstroemeria en haar lichtcriteria

Beschrijving

Doel
Het vinden van het optimale spectrum voor LED-belichting in de alstroemeriateelt, met de hoogst mogelijke producties en behoud en/of verbetering van de bladkwaliteit. Telers kunnen met deze kennis de juiste keuze maken ten aanzien van het spectrum.

Toelichting
In een kort en kleinschalig onderzoek zijn eerder zeven spectra met twee alstroemeriarassen getest. De resultaten (1 ras) hebben laten zien dat de spectrale samenstelling van het licht tot grote verschillen leidt in: a) gewasmorfologie; b) bladkwaliteit (voor de huidige keuze het prevalerend argument) en c) een sterk onverwacht effect van twee lichtspectra op de productie. Het witte licht (hoog aandeel groen) gaf 35% minder productie dan het gemiddelde van de andere vijf spectra; het witte licht met relatief veel verrood gaf 60% meer productie dan het gemiddelde. Van ras 2 in de proef kwamen maar enkele bloemen tot ontwikkeling binnen de duur van de proef. Dit waren wel de takken uit de behandeling wit met verrood. Dit geeft sterke aanwijzingen dat de generativiteit bij alstroemeria door verrood licht wordt beïnvloed.
Er is één spectrum uit de zeven geteste spectra gekozen, op basis van argumenten die voorbij gaan aan de mogelijke invloed op productie van verrood/ gebrek aan verrood. De korte proef in omstandigheden die niet praktijkconform waren (geen bodemkoeling toegepast), gaf veel informatie, maar riep ook vragen op. Het voorgestelde onderzoek is nodig voor het onder praktijkconforme omstandigheden (met bodemkoeling, een grotere afstand tussen de lampen en de planten, en een langere teeltduur) testen van vier spectra en de invloeden op productie en kwaliteit met vier rassen goed onderzoeken.

Aanpak
Er wordt een praktijkconforme substraatteelt in bakken voor alstroemeria (met bodemkoeling) ingericht in twee kassen van 144 m2. Elke kas wordt met behulp van een lichtdicht doek in twee subafdelingen gesplitst. Per kasdeel wordt een spectrum toegepast met een hoge lichtintensiteit (ca. 185- 200 µmol PAR), waarbij twee spectra met en twee zonder verrood licht toevoeging worden toegepast. Per kasdeel wortden vier rassen gebruikt. Uitgebreide metingen aan plant en klimaat worden gedaan, evenals metingen en beoordeling van de vestiging van natuurlijke vijanden onder de verschillende lichtspectra.

Het project wordt medegefinancierd door de gewascoöperatie, met ondersteuning vanuit veredelaars, Signify en Ludvig Svensson.

Projectnummer 20133
Startdatum 01-07-19
Einddatum 31-12-20
Afgerond Nee
Budget €282.834
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Uitbreiding KasKiesWijzer

Lopend

Doel: Uitbreiding van een online interactief naslagwerk (KasKiesWijzer) met alle kennis over belichting, vertaling van licht in meerproductie en...

Lees meer