Klimaatneutrale chrysantenteelt technisch binnen bereik

Technisch is een klimaatneutrale chrysantenteelt mogelijk. Of dat economisch ook haalbaar is, is nog wel de vraag. Wageningen UR Glastuinbouw heeft samen met telers en DLV Plant (nu Delphy) de meest belovende maatregelen geïnventariseerd en doorgerekend voor wat betreft besparing op elektriciteit voor belichting en warmte.

Bij chrysant is al in praktijkproeven aangetoond dat met de juiste maatregelen het warmtegebruik fors kan worden teruggebracht. In de studie zijn de meest relevante opties die warmtebehoefte verder kunnen beperken doorgerekend op hun besparingspotentie. Met de gezamenlijke opties kan een gasverbruik van minder dan 10 m3/m2 per jaar worden gerealiseerd. De belangrijkste opties zijn daarbij het toepassen van een extra isolerend kasdek, tweede scherm en anders omgaan met de klimaatinstellingen. Mogelijke knelpunten zijn het verhoogde risico op schimmelziekten en de lage investeringsruimte van sommige opties. Daarnaast is berekend dat bij een lage elektriciteitsprijs en een hoge gasprijs het economisch interessant wordt om de warmte te voorzien aardwarmte, of met een warmtepomp in combinatie met luchtbehandelingskasten en warmteopslag in een aquifer. Hiermee zou een klimaatneutrale kas binnen bereik liggen.

Elektriciteit voor belichting
In de studie is ook gekeken naar besparing op elektriciteit voor belichting. De belangrijkste maatregelen blijken ook forse investeringen te vragen, zoals AR-coatings, diffuus glas, LED-belichting of een hoogspiegelende kasconstructie. Laagdrempeliger maatregelen, zoals bodemreflectie (bijvoorbeeld met styromull) kunnen ook nog tot een 5% lagere elektriciteitsbehoefte leiden. Daarnaast zijn er nog vele kleine maatregelen waarvan verwacht wordt dat deze tot een hogere energie-efficiëntie kunnen leiden. Voorbeelden daarvan zijn het gewasstadium-afhankelijk belichten of een verlengde opkweek. Van deze maatregelen is nog onvoldoende bekend hoe groot hun effect is en of deze ook economisch rendabel zijn. Op dit moment wordt er gewerkt aan een demonstratieproject om de meest belovende maatregelen toe te passen in een nieuw teeltconcept waarbij juist ook de kwaliteit van het gewas voorop staat.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

De eindrapporten zijn beschikbaar en vindt u via onderstaande links.

Meer nieuws