Digitaal en Autonoom Telen met AI of PI?

Vroeger, laten we zeggen in de vorige eeuw, leefden we in de tuinbouw met het idee dat het succesvol telen van groenten en bloemen vooral een kwestie was van groene vingers en ervaring. En natuurlijk ook een vleugje ondernemerschap. De laatste jaren lijkt dat oude idee helemaal op z’n kop te staan. Het zijn nu Intelligente Computer Algoritmes, Artificial Intelligence, Enforced Learning, en Digital Twins die de toon aangeven.

De ontwikkelaars van deze nieuwe technieken lijken ons ervan te willen overtuigen dat de teeltresultaten hiermee op termijn enorm zullen verbeteren. We moeten alleen nog even geduld hebben, want het is nog niet helemaal klaar voor dagelijks gebruik….
Maar reiken de AI bomen werkelijk tot in de hemel? En hoelang moeten we er dan nog op wachten? En wat is het alternatief? Wat kunnen we vandaag met PI al doen om duurzaam en winstgevend te telen?

Kan AI de hoge verwachtingen waarmaken?
Artificial Intelligence (AI) is ontegenzeglijk een fantastisch en krachtig hulpmiddel om zeer complexe vraagstukken te helpen oplossen. Waar het menselijk brein slechts rekening kan houden met een handvol factoren tegelijk, kunnen slimme computerprogramma’s in een doolhof van gegevens snel en doeltreffend de uitgang vinden. Op het eerste gezicht lijkt het dan ook logisch om met behulp van AI de teelt van planten te optimaliseren. De AI programma’s worden hiervoor gevoed met historische klimaat- en teelt gegevens. Hieruit kan de software de relevante oorzaak-gevolg relaties afleiden. Samen vormen die relaties een digitaal model van de teelt of gewas, ook wel een “Digital Twin” genoemd. Vervolgens kunnen deze modellen de teelt (helpen) sturen door op basis van actuele data aan te geven welke maatregelen het beste teeltresultaat zullen geven.

Toch blijkt Digitaal Telen met AI in de praktijk veel moeilijker dan vaak gedacht en wel door minstens twee fundamentele oorzaken.

Ten eerste is de kwaliteit van historische klimaat- en teeltdata uit de huidige glastuinbouw, zowel in het onderzoek als de praktijk uiterst twijfelachtig. In de meeste gevallen is de data sterk onvolledig, onnauwkeurig en het ontbreekt aan gestandaardiseerde meetprotocollen.

Ten tweede zijn de huidige teeltmethoden voornamelijk gebaseerd op groene vingers, gevoel en ervaring en gericht op momentane correctie van subjectief waargenomen afwijkingen. De route die geleid heeft tot een bepaald resultaat is daardoor achteraf niet eenduidig te reconstrueren.

Het is dus wel erg optimistisch om te verwachten dat een analyse van deze historische teeltdata zou leiden tot optimale teeltsturing. Want zelfs de slimste computer met AI kan van onvolledige en inconsistente data geen waardevolle informatie maken. “Garbage in = garbage out.”

Hiermee is niet gezegd dat AI op termijn geen nuttige bijdrage zou kunnen leveren. Maar daarvoor is dan eerst een aantal andere stappen nodig.

De snellere route met Plant Intelligence (PI)
Gelukkig is er een veel snellere route door gebruik te maken van Plant Intelligence. Planten groeien hiermee immers al miljoenen jaren volledig autonoom. Door PI is een plant in staat om onder sterk wisselende omstandigheden te groeien en zijn drie balansen voor energie, water en assimilaten in evenwicht te houden. De balansen vormen de primaire levensvoorwaarden voor de plant. Zolang de balansen op orde zijn kan de plant groeien en bloeien. Raakt één van deze balansen verstoord, dan moet de plant maatregelen nemen om de balans te herstellen, wat logischerwijze ten koste gaat van de groei en ontwikkeling.

Dit inzicht vormt in feite de basis van de innovatieve teeltmethode Het Nieuwe Telen / Plant Empowerment. Deze methode is erop gericht om de plantbalansen in combinatie met de kasbalansen te monitoren en te ondersteunen. De plant blijft in balans en kan met behulp van zijn ingebouwde PI doen waar hij goed in is: groeien en bloeien volgens de wetmatigheden van de plantenfysiologie en de natuurkunde. Plantgedrag wordt daardoor niet alleen voorspelbaar, maar ook stuurbaar. In meer dan 15 jaar onderzoek en praktijk is bovendien gebleken dat deze teeltmethode duurzaam en winstgevend is.

Digitaal Telen volgens Plant Empowerment
In het nieuwe boek 'Plant Empowerment Digitaal Telen', tot stand gekomen met steun van Kas Als Energiebron (KAE), wordt beschreven hoe digitale technieken effectief kunnen bijdragen aan een optimaal teeltresultaat voor uiteenlopende gewassen. De wetmatigheden van plantenfysiologie en natuurkunde vormen hierbij een solide en overzichtelijk raamwerk. Door de principes van Het Nieuwe Telen / Plant Empowerment toe te passen en een helder onderscheid te maken tussen lange en korte termijn groeifactoren ondersteunen we het groeiproces van de plant. Deze kan zijn ingebouwde PI optimaal benutten voor groei en bloei. Het resultaat is een sterk, gezond en weerbaar gewas met een hoge productie en kwaliteit. Met als bonus een efficiënt benutting van energie, water, CO2 en nutriënten.

En dat is goed nieuws, want dan hoeven we voor duurzaam en winstgevend telen niet te wachten op de verdere ontwikkeling van AI. Met PI en Plant Empowerment kunnen we vandaag al beginnen.

Meer informatie: zie www.plantempowerment.academy.  Daar is het genoemde boek te bestellen in de webshop.

Nederlandse telers kunnen het boek bestellen bij Kas als Energiebron: https://www.kasalsenergiebron.nl/nieuws/het-nieuwe-digitale-telen-bestel-nu-de-vernieuwde-handleiding/

Meer nieuws