Kennisondersteuning warmteclusters glastuinbouw

Beschrijving

In dit project wordt in samenwerking met betrokkenen (ondernemers, regionale overheden, greenports) voor ieder glastuinbouwcluster in Nederland een analyse uit te voeren en een daarop gebaseerd plan te realiseren voor de mogelijkheden en realisatie van een klimaatneutrale warmtevoorziening als alternatief voor aardgas. Het resultaat is een gerapporteerde inventarisatie en plan per glastuinbouwcluster.

De planning is om uiterlijk begin 2019 in alle glastuinbouwclusters in Nederland een inventarisatie te zijn gestart. Vervolgens is de planning om uiterlijk eind 2020 voor alle glastuinbouwclusters in Nederland met voldoende potentieel (duurzame warmte opties, ondernemerschap etc.) een economisch haalbaar plan en een organisatie aanpak tot stand te brengen om een klimaatneutrale warmtevoorziening voor het betreffende cluster mogelijk te maken. Voor ieder cluster waar dit relevant is vormt een uitvoerbaar concept voor een lokaal warmtenet onderdeel van het plan.

Doel van het project is de oriëntatie van ondernemers op een klimaatneutrale toekomst te versterken door verbinding, versterking en samenwerking tussen het landelijke programma Kas als Energiebron en de regionale overheden en Greenports ter uitvoering van het programma onderdeel ‘Energiewinst in de Regio’ van het programma Kas als Energiebron.

Dit project wordt vanuit Kas als Energiebron met 25% ondersteund door het ministerie van LNV, met een maximum van € 190.000,-. LTO Glaskracht Nederland financiert eveneens 25%. De andere helft komt vanuit de directe regio: provincies, gemeenten, greenports. Regionale medefinanciering is een voorwaarde voor het oppakken van de beschreven aanpak ter plaatse.

Aanpak
Ondernemerscollectieven in de glastuinbouwclusters worden ondersteund met kennis en kunde in alle fases van de totstandkoming van klimaatneutrale opties voor de warmtevoorziening. Bij de aanpak en fasering wordt maatwerk geleverd op basis van de lokale situatie.

Stap 1: Als eerste wordt per cluster door inventarisatie en analyse in samenwerking met ondernemers en stakeholders de kansen en mogelijkheden voor klimaatneutrale warmte in kaart gebracht. Deze stap levert per cluster een go/no go moment op voor het vervolg. Een belangrijk element betreft de mogelijkheid om een lokaal warmtenet tot stand te brengen waardoor een collectieve aanpak van de toekomstige warmtevoorziening tot stand kan komen. Indien uitsluitend individuele opties kansrijk zijn zal de activiteit worden afgerond en overgedragen aan de betreffende ondernemers.

Stap 2. Het vervolg voor ontwikkeling van collectieve warmte oplossingen bestaat uit maatwerk waarbij de kansen en mogelijkheden van lokaal beschikbare klimaatneutrale warmte leidend zijn en nader verkend en uitgewerkt worden. Speciaal op het terrein van lokale warmtenetten leveren de ondersteuners kennis en expertise bij de totstandkoming, zowel technisch als organisatorisch en financieel met als uitgangspunt dat een goed gepositioneerd warmtenet de kansen op benutting van klimaatneutrale warmte aanzienlijk zal vergroten.

Stap 3. Uiteindelijk wordt een professionele organisatie van ondernemers (coöperatie) in staat gesteld om zelfstandig tot de realisatie van de warmte opties te komen. De activiteit bestaat in grote mate uit het aanbieden en communicatie van kennis, zowel over technisch inhoudelijke zaken rond energiebesparing en energievoorziening maar ook aangaande procesmatige zaken rond het organiseren van een cluster. De ontwikkelde kennis en inzichten van het programma Kas als Energiebron worden ingebracht, waaronder de noodzaak en mogelijkheden van energiebesparing en het invullen van de resulterende energiebehoefte via duurzame energie en inzet van warmtenetten. In dit proces wordt een adviserende en ondersteunende rol vervuld bij de contacten met externe partijen.

Projectnummer 20069
Startdatum 01-12-17
Einddatum 31-12-20
Afgerond Nee
Budget €190.000
Uitvoerder Glastuinbouw Nederland

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte