Peter Tamerus aan de slag als procesmanager Warmte

Sinds 2016 biedt LTO Glaskracht Nederland ondersteuning aan glastuinbouwclusters om opties te ontwikkelen voor de warmtevoorziening als alternatief voor aardgas. Om alle kansrijke glastuinbouwclusters in Nederland nog beter te begeleiden, breiden we onze ondersteuning verder uit.

Deze week start Peter Tamerus in opdracht van LTO Glaskracht Nederland als procesmanager Warmte. Peter vormt samen met Hans van den Berg een team, die al sinds 2016 werkzaam is op deze functie. Peter Tamerus heeft passie voor duurzame energie en wordt gedetacheerd vanuit AgroEnergy waar hij vele jaren ervaring heeft opgedaan met de energievoorziening in de glastuinbouwsector. Peter wordt voor ongeveer drie dagen in de week ingezet door LTO Glaskracht Nederland en blijft 2 dagen per week werkzaam voor AgroEnergy.

Gebiedsaanpak
Het doel is uiterlijk eind 2020, in alle kansrijke glastuinbouwclusters in Nederland, plannen voor realisatie af te ronden. Peter Tamerus stelt dit jaar prioriteit bij de regio’s Noord-Brabant, Limburg en Gelderland terwijl Hans van den Berg de ondersteuning voortzet in West-Nederland. Deze regionale benadering sluit naadloos aan op de landelijke inzet om de energietransitie via een gebiedsaanpak te vertalen naar de lokale ontwikkeling van de toekomstige duurzame energiesystemen.

De ontwikkeling van warmteclusters start met een inventarisatie van de huidige en toekomstige energievraag gecombineerd met de opties als alternatief voor aardgas in samenhang met de verdere energievraag in het omringende gebied. Het doel is voor ieder cluster haalbare opties te realiseren. De voorbereiding en realisatie van een warmtecoöperatie en een warmtenet kan daar onderdeel van zijn. Het proces om tot haalbare realisatie te komen wordt door de procesmanagers ondersteund.

Kas als Energiebron
De aanpak en ontwikkeling van warmteclusters wordt sterk gedragen en financieel ondersteund door provincies, gemeenten, Greenports en het ministerie van LNV. De energie-opties worden in nauwe samenwerking met deze overheden en stakeholders ontwikkeld. Bovendien wordt een directe verbinding gelegd met het landelijke beleid waarvoor LTO Glaskracht Nederland in samenwerking met het ministerie van LNV verantwoordelijk is. Deze activiteit is onderdeel van het programma Kas als Energiebron.

Lees meer over dit project via onderstaande link.

Meer nieuws