WEcR: CO2-emissie glastuinbouw licht gestegen na jarenlange daling

De CO2-emissie van de glastuinbouw is na een jarenlange daling in 2017 licht gestegen en komt uit op 5,9 Mton. Dit blijkt uit de Energiemonitor 2017 van WEcR. De trend voor de komende jaren kan volgens WEcR niet worden vastgesteld, maar wel is de verwachting voor de komende jaren op verzoek van Kas als Energiebron meegenomen in de monitor. WEcR laat zien dat de glastuinbouw met CO2-reductie flink voorloopt op de landelijke ontwikkeling (-14% t.o.v. 1990 tegen 0% landelijk).

De sector is nog 1,3 Mton verwijderd van het onlangs aangepaste doel van 4,6 Mton voor 2020. Op basis van de actuele verwachtingen schat WEcR in dat dit CO2-doel waarschijnlijk niet volledig gerealiseerd zal worden. De inzet van efficiënte WKK’s voor verkoop van elektriciteit blijkt hoger en het areaal lijkt minder sterk te dalen dan eerder verwacht. De inzet van duurzame energie zet door. In 2017 was de toepassing van duurzame energie gelijk aan het landelijk gemiddelde. De groei wordt veroorzaakt door aardwarmte en inkoop duurzame elektriciteit.

De WKK is landelijk de meest efficiënte productiemethode in de huidige marktomstandigheden om tekorten aan elektriciteit op te vangen, door onder andere lagere productie in België en in aanvulling op wind en zon. Dat leidt tot een hogere elektriciteitsverkoop door de glastuinbouwsector dan verwacht. De CO2-emissie van deze elektriciteit, die elders wordt gebruikt, wordt toegerekend aan de glastuinbouw. Doordat de WKK de inzet van kolen- en gascentrales voorkomt zorgt dit op nationaal niveau voor CO2-emissiereductie.

Benadrukt moet worden dat de glastuinbouwsector afspraken heeft met de overheid waarin het CO2-doel 2020 is gegarandeerd. Bij overschrijding betaalt de glastuinbouwsector de overheid zodat de overheid CO2-rechten kan aankopen ter compensatie. Er is daarmee dus geen negatief effect op de nationale CO2-emissie. Het doel voor 2020 van 4,6 Mton CO2 is dus gegarandeerd. Gerelateerd aan de Urgenda-uitspraak en de vereiste 25% reductie in 2020 is 4,6 Mton een reductie van 32%. Het zal dus niet aan de glastuinbouw liggen als Nederland de 25% reductie niet haalt. Dit is een uniek mechanisme. De glastuinbouw is de enige niet-ETS sector die een dergelijke borging heeft.

WEcR kan in het kader van de monitor de energiebesparing niet exact aangeven; het is onderdeel van een combinatiepost van besparing, intensivering en extensivering. Energiebesparing zal echter zeker doorzetten. Dat blijkt wel uit de grote belangstelling voor de cursussen Het Nieuwe Telen en de subsidieregeling EHG waarmee investeringen in de glastuinbouw worden aangejaagd voor tweede energieschermen, ontvochtigingsunits en aansluitingen op warmte en CO2-netwerken.

In de Energiemonitor rapporteert WECR sinds 1990 de ontwikkeling van CO2-emissie, energie-efficiëntie en duurzame energie in de glastuinbouw en worden bovendien de achterliggende trends in beeld gebracht.

Bekijk de Energiemonitor 2017,  het persbericht van Wageningen Economic Research en de toelichtende infographic.

De Energiemonitor wordt gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma voor energiebesparing en verduurzaming in de glastuinbouw van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer nieuws