WEcR: ‘CO2-emissie glastuinbouw gestegen in 2019’

Uit de jaarlijkse energiemonitor glastuinbouw blijkt dat de CO2-emissie in 2019 is gestegen naar 5,9 Mton, na een aantal jaren vlak verloop. De stijging is het gevolg van toename van het areaal en toename van de verkoop van elektriciteit. Het gebruik van duurzame energie is gestegen naar 9,4% en de teelt gerelateerde CO2-emissie per m2 daalt, maar daarmee werden beide andere effecten niet gecompenseerd. WEcR geeft aan dat de doelstelling 2020 van 4,6 Mton niet zal worden gehaald. Op basis van een nieuwe raming 2020 gaan partijen in overleg.

Klik op de link om de jaarlijkse energiemonitor glastuinbouw te bekijken.

Toename emissie door areaal en netlevering
Dat was ook eind 2019 de boodschap en daarom hebben overheid en sector WEcR gevraagd om een nadere analyse te maken. Deze raming is ook vandaag gepubliceerd.
De toenemende CO2-emissie is het gevolg van externe prijsontwikkelingen op de energiemarkt, waardoor de inzet van WKK’s voor verkoop van elektriciteit weer stijgt. Deze elektriciteitsproductie voor het net heeft overigens een positief effect op de nationale CO2-emissiereductie en is ook nodig in de stabiliteit van ons stroomnet bij een toenemende productie uit zon en wind, maar draagt dus wel bij aan de verhoogde CO2 emissie van de glastuinbouwsector zelf. Een dilemma dus.
Ook is in de energiemonitor te zien dat het temperatuur gecorrigeerd aardgasverbruik en dus CO2-emissie per m2 voor de teelt (dus exclusief de netlevering) daalt tot onder de 25 m3/m2, historisch laag. De  toename van het areaal in de landbouwtelling zorgt ervoor dat de CO2-emissie op sectorniveau toeneemt. Dit areaal nam in 2019 met 700 hectare toe. Dit kan niet worden verklaard door nieuwbouw van kassen.

Technische correcties
De glastuinbouwsector heeft afspraken met de overheid gemaakt over een jaarlijks afnemend CO2-plafond. Bij overschrijding van dit plafond betaalt de glastuinbouwsector de overheid, die dat bedrag overigens weer inzet ten behoeve van de energietransitie via Kas als Energiebron. In 2017 is dit plafond voor het eerst overschreden. Overheid en sector hebben in het CO2 convenant afgesproken dat als de factoren areaal en netlevering voor een afwijking zorgen van meer dan 0,5 Mton, ten opzichte van de uitgangspunten, kan worden overwogen om het doel 2020 aan te passen (zogeheten technische correctie). In 2017 heeft een dergelijke technische correctie plaatsgevonden (op basis van gegevens tot en met 2016), omdat de trends in areaal in de landbouwtelling en netlevering dalende waren. Om die reden is destijds het doel van 2020 omlaag bijgesteld van 6,2 Mton naar 4,6 Mton. Echter, daarna is de trend gekeerd en namen het areaal in de landbouwtelling en netlevering toe. De convenant partijen zijn in overleg om te bepalen of er voldoende aanleiding is het doel 2020 opnieuw te corrigeren. De uitkomst wordt in het eerste kwartaal 2021 verwacht.

LNV: Transitieaanpak succesvol
Dit najaar is door CE Delft de energietransitie-aanpak van de glastuinbouw geëvalueerd. Klik hier voor het bericht. Hoewel de eerder aangescherpte CO2 doelstelling niet wordt gehaald, is de aanpak toch een succes te noemen met ontwikkelingen als Het Nieuwe Telen. Ook de subsidieregelingen EG en MEI hebben als sectorspecifiek onderdeel van de aanpak een positieve bijdrage geleverd. Tenslotte wordt geconstateerd dat het CO2 sectorsysteem niet optimaal werkt: te traag en gebrek aan individuele prikkels. De minister van LNV meldt de Tweede Kamer dat de evaluatie het belang van het programma Kas als Energiebron bevestigt en intensivering ondersteunt zoals in het Klimaatakkoord staat. Met name de betrokkenheid van ondernemers in het programma wordt als sterk punt benoemd.

Tweede Kamer geïnformeerd
De minister van LNV heeft 18 december het bovenstaande aan de Tweede Kamer toegezonden, samen met een evaluatie van de energieconvernanten en instrumentarium 2014-2020, waaronder subsidieregelingen. Klik hier voor het bericht.

 

Meer nieuws