Veel nieuwe projecten voor Kas als Energiebron

Roger Abbenhuijs

Na advies van de ondernemersgroep Kas als Energiebron hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Programmaraad Kennis in je Kas onlangs de volgende projecten gehonoreerd voor het programma Kas als Energiebron.

Het betreft de onderstaande projecten:

Snij-anthurium onbelicht naar klimaatneutraal 2.0
Doel: Demonstratie van klimaatneutrale onbelichte snij-anthuriumteelt in de 2SaveEnergyKas (onderdeel van het IDC bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk). Met de kennis kunnen telers direct de gehanteerde teeltstrategieën overnemen en een goed beeld vormen welke investeringen interessant zijn om verder energie te besparen en de teeltkwaliteit te verbeteren.

Spreken we dezelfde taal: naar een uniform meetprotocol
Doel: Het maken van een uniform meetprotocol/algemene handleiding voor en interpretatie van metingen zodat resultaten van experimenten en teelten beter kunnen worden toegepast bij de doorontwikkeling van het nieuwe telen.

Winterlichtkas komkommer onder LED
Doel: Demonstratie van een duurzaam teeltconcept van komkommer onder LED belichting met nadruk op de juiste teeltstrategie/hoe te telen met LED belichting.

Ondersteuning WKK/Bio-energie 2020
Doel: Ondersteuning bieden op het gebied van: Inzicht in de marktpositie van de WKK en feitelijke informatie over nieuw geplaatst WKK vermogen; Kennis en informatie m.b.t. bio-energie en beleidsondersteuning m.b.t. regelgeving en SDE+.

Vochtbeheersing en LED pijlers voor duurzame chrysanttenteelt
Doel: Demonstratie van fossielvrije teelten van chrysant.

Alstroemeria lichtcriteria 2e jaars gewas
Doel: Het vinden van het optimale spectrum voor LED belichting in de alstroemeriateelt, met de hoogst mogelijke producties en behoud/verbetering bladkwaliteit.

Uitbreiding KasKiesWijzer
Doel: Uitbreiding van een online interactief naslagwerk (KasKiesWijzer) met alle kennis over belichting, vertaling van licht in meerproductie en energiebesparing en onderhoud van de tool.

LED's: het pad naar de praktijk
Doel: Opstellen van een roadmap richting een klimaatneutrale duurzame teelt. In eerste instantie voor voorbeeldgewas tomaat.

Fundamentele kennisontwikkeling LED-belichting voor praktische toepassing in de kas
Doel: Ontwikkeling van breed toepasbare fundamentele kennis over de effecten van de spectrale samenstelling van belichting in combinatie met de fotoperiode (uren belichting per dag).

Komkommer integraal naar een optimaal lichtspectrum
Doel: Te komen tot een teeltconcept met optimale spectrum LED belichtingen. Daarnaast wordt een faciliteit gerealiseerd voor onderzoek naar LED belichting voor hoogopgaande gewassen.

Naar een autonome kas
Doel: Ontwikkelen van automatisch sturen van de teelt op basis van kennis/meting van gewas, eisen vanuit de markt en eisen vanuit het zo zuinig mogelijk omgaan met inputs, waaronder energie.

Monitoring huidmondjes; voldoende opening onder LED-belichting
Doel: Kennisontwikkeling over het gedrag van huidmondjes onder LED-belichting en het betrouwbaar kunnen meten en interpreteren van huidmondjesopening in een praktijksituatie.

Nieuwe balansen in HNT: hormonen en ecologie
Doel: Kennis verkrijgen over de werking van plantenhormonen en de ecologische balans.

Veilig schoonmaken van AR glas
Doel: Een protocol ontwikkelen dat moet testen of een reinigingsmiddel veilig, in termen van het niet beschadigen, op glas met een anti-reflectie coating, toegepast kan worden en te evalueren of de reinigende werking effectief is.

Duurzame Bioteelt inzichtelijk
Doel: Ontwikkelen van een uitgewerkt teeltconcept voor de toekomstige duurzame biologische glasteelt.

Aardbei in balans met verse doordragers
Doel: Een teeltconcept ontwikkelingen waarbij een doordragende aardbei in balans wordt geteeld en waarbij een sterke besparing wordt gerealiseerd op warmte, CO2 , chemische gewasbescherming en nutriënten.

Uitbreiding Natte schermen en schermgebruik
Doel: Ontwikkeling van een meetprotocol/meetapparatuur om de fysische eigenschappen die van invloed zijn op de energiebesparing van schermen op zowel droge als natte schermmonsters te karakteriseren en verbetering van de rekenmodellen zoals Kaspro.

Energie en ziektebeheersing aardbei
Doel: Het opstellen van een optimale klimaatstrategie voor aardbei die energiebesparing, ziektebeheersing en vruchtkwaliteit combineert.

Efficiënte jaarrond bramenteelt onder LED
Doel: Te komen tot een rendabel teeltsysteem met LED belichting met jaarrond drie teelten van braam.

De projecten zijn gefinancierd uit de LNV-middelen voor Kas als Energiebron en Klimaatenvelop, door de Stichting Kennis in je Kas (KijK) en door de diverse private financiers zoals gewascoöperaties en toeleveranciers.

Meer nieuws