Onderzoek naar effect lichtspectrum en daglengte bij paprika

Een aantal jaren wordt al onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een jaarrond hoogproductieve en energiezuinige paprikateelt. Paprika onder belichting kan een goede productie halen in de winter. De stengelstrekking bleek wel een uitdaging te zijn en richting het voorjaar namen bladkwaliteit en lichtbenutting voor productie af. Daarom doet Plant Lighting nu onder gecontroleerde omstandigheden in klimaatcellen onderzoek naar de effecten van lichtspectrum en daglengte op de ontwikkeling van paprika.

Op dit moment lopen er tegelijkertijd belichtingsproeven in de klimaatkamers van Plant Lighting en in een kas van Delphy Improvement Centre. Hoewel in eerdere kasproeven met de variëteit ‘Mavera’ de winterproductie ronduit goed was en de totale oogst met meer dan 40 kg/m2 zeer redelijk, is de ideale jaarrondteelt nog niet gerealiseerd. Vooral met het toenemen van het daglicht vanaf januari viel op dat het gewas erg gedrongen bleef, en de bladkwaliteit, verdamping en fotosynthese achteruit gingen. Bij behoud van een goede bladkwaliteit zouden productie en vruchtgewicht moeten verbeteren.

Invloed daglengte en lichtspectrum
Voor een oplossing kan worden gedacht aan teelttechniek (waaronder belichting) en aan genetica. In de kas wordt nu met andere variëteiten dan voorgaande jaren geteeld. En in de klimaatkamers wordt onderzocht wat de invloed van daglengte en lichtspectrum is op de ontwikkeling van ‘Mavera’. Immers, in een onbelichte teelt treden de genoemde problemen niet op. Is gedurende de hele winter belichten met een onnatuurlijk lichtspectrum bij 18 uur daglengte de oorzaak? In de klimaatcellen worden vier verschillende lichtspectra bij twee daglengtes getoetst: maximaal 15 en 18 uur per dag. In alle behandelingen is een achtergrond van kunstmatig daglicht. De 15 uur behandeling heeft een 20% hogere lichtintensiteit belichting om voor de kortere daglengte te compenseren.

Voldoende strekking
De planten zijn 7 december 2020 geplant en de proef loopt door tot eind maart 2021. Opvallend zijn de grote effecten van lichtspectrum op de plantlengte. Er blijkt (meer dan) voldoende strekking te realiseren door te belichten met zowel LED RWB plus een hoge intensiteit verrood, als met een basis van wit plus een klein aandeel verrood. Verder lijkt zich een effect van daglengte af te tekenen, waarbij het gewas met de kortere daglengte een mooiere bladkwaliteit behoudt en meer verdampt. De gevolgen voor zetting en productie zullen binnenkort duidelijk worden.

De proef wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron en Signify in het kader van het project ‘Fundamentele kennisontwikkeling LED-belichting voor praktische toepassing in de kas’. Plant Lighting is hoofduitvoerder en Delphy Improvement Centre is projectpartner. Metazet FormFlex sponsort de teeltgoten, Enza de zaden en Plantise het uitgangsmateriaal.

Meer nieuws

EnergiekEvent op 2 juli

Kas als Energiebron organiseert op dinsdagmiddag 2 juli weer het EnergiekEvent 2024. Dit evenement is de ideale gelegenheid om kennis op te doen van…

Lees meer