Eindrapport: Fossielvrije opties voor zes voorbeeldteelten

Voor nagenoeg alle teelten in alle regio’s zijn fossielvrije scenario’s te bedenken. Indien de komende jaren de prijzen voor energiedragers zoals gas en elektra gaan stijgen door marktontwikkelingen of door toeslagen op de marktprijs, kan geld worden bespaard op de bedrijven door over te schakelen op fossielvrije opties.

Onderzoekers van Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw hebben voor zes voorbeeldteelten fossielvrije opties opgesteld. De zes teelten zijn belichte en onbelichte tomaat, chrysant, alstroemeria, warme potplant en radijs. Voor deze teelten zijn verbruiksprofielen opgesteld voor de warmte-, elektriciteits- en CO2-vraag, uitgaande van de huidige (moderne) kas en teeltwijze, maar ook voor een kas met extra energiebesparende technieken. Denk hierbij aan LED-verlichting, ontvochtiging met voelbare warmteterugwinning en extra schermen.

Vervolgens is de warmtevraag voor de zes teelten ingevuld met een combinatie van warmte uit een warmtenet, de inzet van geothermie of een warmtepomp. Door adviseurs van AAB NL zijn met behulp van ketelhuis simulatie de kosten voor de verschillende combinaties in beeld gebracht. Deze kosten zijn bepaald voor drie prijsscenario’s: een referentie scenario (de prijzen van nu), een transitiescenario (bijvoorbeeld over 10 jaar) en een eindscenario waarin geen fossiele brandstoffen meer ingezet kunnen worden (vanaf 2040).

Zoals te verwachten was is bij het huidige prijs niveau de inzet van WKK voor warmte en elektra de beste optie. Aanvullend is fossielvrije warmte uit bijvoorbeeld geothermie of biomassa aantrekkelijk dankzij SDE+ subsidie. Bij stijgende energieprijzen kan de situatie snel omslaan. Vooral de inzet van een warmtepomp die gebruik maakt van warmte uit oppervlaktewater komt vaak naar boven als een aantrekkelijk alternatief. Investeringen in energiebesparing kunnen vooral in toekomstige prijsscenario’s meehelpen om de kosten te verlagen.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het eindrapport van het project is beschikbaar en vindt u via onderstaande link.

Meer nieuws