EG-regeling 2023 aparte potjes voor LED en andere zes EG-technieken

Tijdens het LichtEvent van woensdag 1 februari gaf Wilko Wisse, adviseur Glastuinbouw bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een presentatie over de EG-regeling 2023 die dit voorjaar open wordt gesteld. Op verzoek van Kas als Energiebron licht hij de belangrijkste aspecten en de verschillen ten opzichte van vorig jaar bondig toe.

Kort terugkijkend op 2022 merkt Wilko Wisse op dat de populariteit van de EG-regeling hoog was en naar verwachting hoog blijft. Vorig jaar waren er 466 aanvragen, gezamenlijk goed voor een investeringsbedrag van ruim € 343 miljoen. Binnen de EG-regeling werd iets meer dan € 60 miljoen aan subsidie toegekend. Dat bedrag lag veel hoger dan de oorspronkelijk beschikbare subsidiepot van € 13 miljoen. Aangezien er extra geld beschikbaar bleek, werd het totale bedrag stapsgewijs verhoogd tot de uiteindelijke € 60 miljoen. “En zelfs dat bleek nog te weinig.”

Zet in de rug
Voor 2023 is er vooralsnog € 24 miljoen beschikbaar. “Het is een uitdaging voor RVO, het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland om te komen tot een goede verdeling van de subsidie over de projectaanvragen”, stelt Wilko Wisse. “Vooropgesteld, vrijwel alle projecten die worden ingediend voldoen aan de richtlijnen van de EG-regeling. Dan is het zaak om zoveel mogelijk ondernemers en projecten een zet in de rug te geven in hun streven om energie te besparen. Een optie is ook om het principe ‘wie het eerst komt’ toe te passen, maar dan stuit je op praktische problemen.” Het overgrote merendeel – ongeveer 90% - van de aanvragen wordt ingediend door adviseurs, waarbij een adviseur verantwoordelijk is voor meerdere projecten. “Dan wil ieder project uiteraard als eerste worden ingediend.”

Apart budget voor LED
Gezien de situatie van vorig jaar is het aannemelijk dat het subsidiebedrag voor 2023 niet voldoende zal zijn. “Het blijft natuurlijk een mooi bedrag”, benadrukt de RVO-adviseur. “We zien een groeiende belangstelling voor energiebesparing. Daar zijn we uiteraard blij mee, maar we moeten wel anticiperen op de situatie die ontstaat.” Mede op basis van een evaluatie met subsidie-adviseurs is gekeken naar aanpassingen van de EG-regeling.
Een van de aanpassingen is het creëren van een apart budget voor investeringen in LED. Die worden losgekoppeld van de andere zes technieken: luchtbehandeling, hogedruk verneveling installatie, tweede Scherm, ophogen kas met diffuus tweezijdig AR en tweede scherm, aansluiting op CO2-netwerk en aansluiting op warmte netwerk. “Deze zes genoemde technieken scoren op gebied van kostenefficiëntie en besparing hoger dan LED. Daar willen we daarom voldoende subsidie voor reserveren. “LED zullen we zeker niet vergeten, maar die besparing plaatsen we een trede lager. Overigens is het altijd mogelijk om bedragen van de ene naar de andere pot te verschuiven. Er gaat dus geen geld verloren. Hoe de verdeling wordt tussen pot 1 en 2 moet nog worden bepaald.” In 2022 waren projectaanvragen voor LED goed voor het overgrote deel van het subsidiebudget. De andere voorwaarden, waaronder minimum percentage groen licht bij LED, blijven vooralsnog gehandhaafd. “Een tweede aanpassing is, zoals we het nu zien, de aanpassing van het subsidiepercentage naar beneden. Dat percentage wordt teruggebracht naar 20%, zodat bij veel aanvragen meer projecten subsidie kunnen krijgen.”

Openstelling dit voor jaar
Het streven van RVO is om de regeling in april open te stellen, al wordt dat al beoordeeld als ambitieus. “Het kan dus wellicht wat later worden, maar wel komend voorjaar zodat ondernemers in de zomer en herfst kunnen investeren in technieken waar ze in de winter profijt van hebben”, aldus Wilko Wisse.

Meer nieuws