CO2-benutting paprika en tomaat

Uit proeven bij Demokwekerij in Honselersdijk bleek dat paprika CO2 beter benut als het in een vroeg stadium van ontwikkeling een lage CO2-dosering krijgt toegediend. Op basis van de metingen tot nu toe is er echter nog onvoldoende basis om hierop in te spelen in een commerciële teelt. Bij tomaat was dit effect niet aanwezig. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Plant Lighting, Inno-agro, Plant Dynamics en Demokwekerij Westland.

Het doel van de proef was om te achterhalen of hoge CO2-dosering leidt tot ‘luie bladeren’. Uit een literatuurstudie blijkt dat bij sommige planten de benutting van CO2 voor de fotosynthese omlaag gaat bij langdurige blootstelling aan een hoge CO2-concentratie. Dit effect wordt ‘luie bladeren’ genoemd, maar of dat van toepassing is op teelten in de Nederlandse kassen is onbekend. Dat is nu onderzocht voor tomaat en paprika. Het onderzoek vond plaats in de Demokwekerij in Honselersdijk in 6 glazen cabines.

Bij paprikaplanten bleek bij dat bladeren, die bij een CO2 concentratie van 400 ppm zijn ontwikkeld, efficiënter met CO2 omgaan dan bladeren die zijn ontwikkeld bij een concentratie van 1000ppm. Dit verschil is volgens de onderzoekers vooral te verklaren door minder efficiënt functionerend Rubisco (enzym dat CO2 bindt) in de bladeren aangepast aan 1000 ppm.  

De toename van efficiëntie, waarmee de 400 ppm aangepaste bladeren CO2 benutten was 7%. Dit is  niet heel spectaculair, want door meer CO2 te doseren is de  toename in fotosynthese groter dan het 7% verlies in efficiëntie door gewenning aan hoog CO2. De metingen zijn verricht in een zeer donkere periode (november-december), waardoor de fotosynthese in de proefcabines relatief laag was. Bij meer licht wordt de interne CO2concentratie in de bladeren lager, en is de prikkel om Rubisco efficiënter te laten functioneren mogelijk groter. Dus mogelijk wordt in een lichtere periode een groter effect van gewenning aan een hoge CO2 concentratie gemeten. Deze zomer wordt opnieuw gemeten aan paprikabladeren. 

Bij tomaat hebben de onderzoekers geen aanwijzing gevonden dat een lagere CO2-conentratie aan  begin van de teelt leidt tot een betere benutting van CO2 bij lagere concentraties in een later stadium van de teelt. Voor tomaat blijft het advies om niet meer CO2 te doseren dan de concentratie die nog tot een verhoogde fotosynthese leidt. In de metingen kwam duidelijk naar voren dat een CO2-concentratie boven de 600 à 700 ppm geen toegevoegde waarde biedt. Dit is een belangrijk gegeven voor de praktijk: Bij gesloten ramen tot maximaal 700 ppm doseren. Bij open ramen blijft de optimale concentratie voor het gewas 600 à 700 ppm. Echter, het economisch optimum hangt dan natuurlijk af van de prijs van het CO2 en het aantal kg CO2 /ha/uur dat nodig is om een zekere concentratie te handhaven.

Dit onderzoek is mede tot stand gekomen door de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en het programma Kas als Energiebron.

Meer nieuws