1. Contract management Geothermie

  van vergunningen voor aardwarmte zijn vaak tevens eindgebruiker van de aardwarmte. De opsporing en winning [...] van een aardwarmtevergunning bij de inrichting en uitvoering van hun aardwarmteonderneming. Het rapport [...] winning van aardwarmte is voor veel van hen geen ‘core business’. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door

  Afgerond

 2. Update stappenplan Aardwarmte (2013)

  baten van een aardwarmtebron de benodigde vergunningen boortechnieken en inpassing aardwarmte op bedrijf [...] In dit project wordt het stappenplan Aardwarmte geactualiseerd. In 2010 is een eerste versie gemaakt [...] willen oriënteren op het realiseren van een aardwarmtebron. Daarnaast worden nieuwe onderwerpen toegevoegd

  Afgerond

 3. Aardwarmte als duurzame warmtebron in de glastuinbouw

  Bij winning van aardwarmte wordt warm water uit watervoerende aardlagen van grote diepten (1 tot 2 km) [...] km) omhoog gepompt. Het principe van aardwarmte berust op een gemiddelde stijging van de aardkorst van [...] uitgevoerd naar de mogelijkheden van toepassing van aardwarmte in tuinbouwkassen. Een aanzienlijk deel van de

  Afgerond

 4. Verbetering aardwarmteprojecten door gebruik van bestaande brongegevens

  da Aardwarmte / Kas als Energiebron. Dit rapport is primair bedoeld voor de aardwarmte-operators. De [...] sprake van een gestage stijging van het aantal aardwarmteputten in Nederland. De uit de boringen verkregen [...] gedurende het boren en testen van bestaande aardwarmteputten in Nederland , gebruik makend van de zogenaamde

  Afgerond

 5. Kennismedewerker Geothermie

  De toepassing van aardwarmte bevindt zich nog in de vroege fase van ontwikkeling: beperkt aantal spelers [...] uiteraard de beoogde rol in het overleg in de aardwarmteketen (Platform Geothermie, SOdM, geologisch adviseurs [...] kennisinstellingen, inbreng in kennisagenda aardwarmte). Daarna komt het project kennismedewerker in

  Afgerond

 6. Verantwoord gebruik van mijnbouwhulpstoffen

  De toepassing van aardwarmte (geothermie) bevindt zich nog in een vroege fase van ontwikkeling. Het gebruik [...] zullen beschikbaar zijn via de Kennisagenda Aardwarmte, met advies om DAGO te vragen de verantwoordelijkheid [...] versie 1 is beschikbaar via de kennisagenda aardwarmte en kan door geothermie operator gebruikt worden

  Afgerond

 7. Aardwarmtesysteem met één boorgat (One hole geothermal systems)

  De huidige aardwarmteprojecten in Nederland zijn doubletsystemen. Een doublet bestaat uit een productie- [...] haalbaarheid van verschillende uitvoeringsvormen van aardwarmte met één boorgat geanalyseerd. Het onderzoek is [...] uitgevoerd in het kader van de Kennisagenda aardwarmte. In dit rapport staan de resultaten beschreven

  Afgerond

 8. Buffering aardwarmte en andere energiebronnen

  aandeel van de warmtevraag ingevuld kan worden met aardwarmte. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre dit slimme [...] jaarbasis) ligt de prijs van warmte van een aardwarmtebron vlak bij die van de WKK en zijn deze beide [...] onbelichte teelt en bij de huidige gasprijs (2006) is aardwarmte een goedkopere manier van verwarmen dan een ketel

  Afgerond

 9. Framework voor seismiciteit analyse bij geothermieprojecten

  gevolg van de exploratie en/of exploitatie van aardwarmte te kunnen analyseren. Duidelijke richtlijnen [...] een duurzame en veilige ontwikkeling van aardwarmteprojecten, en ze helpen te komen tot eenduidige wetgeving [...] de kans op geïnduceerde seismiciteit bij aardwarmteprojecten (en het bijbehorende risico/effect). Op basis

  Afgerond

 10. Verbeterd Hoog-Resolutie geologisch model

  Nederland Bekken (WNB) is dé hotspot voor aardwarmtewinning. Echter, de huidige kennis van de ondergrond [...] modellen die aan de basis staan van boringen naar aardwarmte hebben een beperkte resolutie en daardoor een [...] TNO. Het is mogelijk gemaakt via Kennisagenda Aardwarmte, door financiering van LTO, Kas als energiebron

  Afgerond