Framework voor seismiciteit analyse bij geothermieprojecten

Beschrijving

In Nederland is geothermie een relatief nieuwe techniek die sterk in opkomst is. Wereldwijd wordt geothermie echter al tientallen jaren toegepast en zijn er honderden geothermiesystemen gerealiseerd. In enkele gevallen zijn hierbij in het buitenland bevingen voelbaar geweest met lichte schade. In Nederland is, vanwege de samenstelling van de ondergrond en de locatie van boringen, een geringe kans op voelbare bevingen en schade.

Voor de geothermiesector is het van belang om op eenduidige wijze de gevaren en risico’s van seismiciteit als gevolg van de exploratie en/of exploitatie van aardwarmte te kunnen analyseren. Duidelijke richtlijnen voor deze risico analyse en bijbehorende beheersmaatregelen bevorderen een duurzame en veilige ontwikkeling van aardwarmteprojecten, en ze helpen te komen tot eenduidige wetgeving en stimuleren de publieke acceptatie.

Resultaten

De firma’s Q-con en IF Technology hebben een analyse gemaakt van de belangrijkste indicatoren voor de kans op geïnduceerde seismiciteit bij aardwarmteprojecten (en het bijbehorende risico/effect). Op basis hiervan zijn aanbevelingen opgesteld voor een methodiek om de seismische risico’s inzichtelijk te maken en de bijbehorende beheersmaatregelen te bepalen.

De resultaten zijn opgenomen in twee deelrapportages: een uitgebreide Nederlandse samenvatting (met dezelfde titel) en een Engelstalige rapportage met de achtergronden, nadere technische uitwerkingen en referenties getiteld “Defining the framework for Seismic Hazard Assessment in Geothermal Projects  - Technical Report”.

In het onderzoek is de methodiek voor de risicoanalyse op twee geothermie-installaties in Nederland getest. De uitkomsten bleken te voldoen aan de verwachting. Het voorgestelde protocol is voor beide projecten op een vergelijkbare wijze doorlopen, de eerder ingeschatte risico’s zijn gelijk aan de risico-inschatting volgens het protocol en de bestaande monitoring is conform het protocol opgezet. Bij beide projecten is tot op heden geen voelbare seismische activiteit waargenomen.

Voorafgaand aan de winningsvergunning is een evaluatie verplicht van het seismiciteitsrisico. Uiteindelijk zal EZ/SodM deze evaluatie beoordelen. De beschreven methodiek kan hierbij helpen.

Projectnummer 20030
Startdatum 01-12-15
Einddatum 01-10-16
Afgerond Ja
Budget €95.440
Uitvoerder IF Technology e.a.
Document

Meer onderzoeken en projecten