Krachtige uitkomst werkconferentie Kas als Energiebron 2.0: ‘glastuinbouw wordt klimaatneutraal’

Kas als Energiebron 2.0: 'Kennisontwikkeling, versnelling van de investeringen en samenwerken op alle niveaus'.

De vraag is niet meer óf de glastuinbouw in 2050 klimaatneutraal is en óf de sector die klus kan klaren, maar welke stappen daar voor nodig zijn. Dit was in het kort de uitkomst van de werkconferentie op 30 juni van Kas als Energiebron. Telers, tuinbouwadviseurs, tuinbouwtoeleveranciers, LTO Glaskracht, provincies, gemeenten, ministerie van EZ en milieuorganisaties bogen zich daar met elkaar over de actieagenda en de prioriteiten om tot een klimaatneutrale glastuinbouw te komen.

Belangrijkste conclusies
De belangrijkste conclusies van de Kas als Energiebron-werkconferentie zijn: de glastuinbouw stevent zeker af op klimaatneutraal in 2050. Het draait de komende jaren vooral om doorgaan met kennisontwikkeling sámen met alle partijen die een rol spelen in de klimaatneutrale glastuinbouw. Ondernemers en het netwerk daar omheen zien volop kansen en mogelijkheden om te investeren in een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Daar hoort een actieve en betrokken omgeving bij.

Samenwerking is het sleutelwoord om grote stappen te kunnen zetten bij de implementatie van innovaties en het inzetten van de juiste instrumenten. De met name genoemde instrumenten zijn warmte- en CO2-netwerken in de greenports, het versnellen van aardwarmteprojecten, noodzakelijke reconstructie van glastuinbouwgebieden, modernisering van de kassen en een verdienmodel voor producten die geteeld zijn met een lage CO2-footprint.

Stevig fundament 
Nico van Ruiten, MT-lid van Kas als Energiebron vanuit LTO Glaskracht, vatte het als volgt samen: “Er ligt een stevig fundament met kennis op het gebied van teelt en technieken voor het verduurzamen en besparen van energie. En niet minder belangrijk, de drive bij de ondernemers en de organisaties om door te pakken is er. Zij willen doorpakken met investeringen in een duurzame bedrijfsvoering, mits de randvoorwaarden daarvoor geschapen worden. Daar moeten we nu met elkaar vol op inzetten. De implementatie van nieuwe technieken gaat het snelst bij nieuwe kassen. Die vernieuwing van de glasopstanden gaat hoe dan ook, stap voor stap, door. Kas als Energiebron 2.0 zal de komende jaren veel aandacht moeten geven aan de implementatie van de instrumenten voor verduurzaming van de kassen. Dit vraagt om samenwerking en kennisdeling met alle betrokken partijen in de greenports en op landelijk niveau.”

Voldoende draagvlak 
Louise Veerbeek, MT-lid van Kas als Energiebron vanuit het ministerie van EZ, sprak zich na afloop ook uit voor vernieuwing van de samenwerking. “De glastuinbouw doet het in vergelijking met andere sectoren heel goed. Zij zijn als enige sector er nu al in geslaagd om de afspraken met de overheid over CO2-uitstoot te halen. Door deze positieve resultaten is er voldoende draagvlak om met Kas als Energiebron door te gaan. In het najaar zullen concrete afspraken worden gemaakt tussen het ministerie en het bedrijfsleven over Kas als Energiebron 2.0.”

Klimaatneutrale glastuinbouwsector
De uitkomst van de werkconferentie vraagt om afspraken over zowel vernieuwing van de energiedoelen als om afspraken over een actieagenda voor implementatie de komende jaren. Tijdens de werkconferentie werd een grote drive getoond om een succes te maken van een klimaatneutrale glastuinbouwsector.

Bekijk het verslag van de werkconferentie van 30 juni en bijlage 1/2 (deelnemerslijst en actiepuntenlijst) en bijlage 3 (inputnotitie).

Meer nieuws