Klimaatdoel 2030 glastuinbouw haalbaar

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bestempelt de klimaatdoelstelling van de glastuinbouwsector in 2030 als haalbaar. Uit de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord van december 2018 blijkt dat een CO2-reductie van 0,8 tot 1,9 Mton behaald kan worden.

Volgens het PBL lijkt het subdoel van 2030 van 1,0 Mton daarmee binnen bereik te liggen. Er is sprake van een sterk samenhangend pakket van maatregelen waarmee de sector dit wil realiseren, stelt het PBL in de gepubliceerde doorrekening.

Het PBL bevestigt dat de glastuinbouw sterk afhankelijk is van randvoorwaarden en afspraken met de industrie, elektriciteitssector, netbeheerders en gebouwde omgeving voor levering van elektriciteit, warmte en CO2 voor de gewasgroei. Gezien de onzekerheden kent het PBL geen enkel effect toe aan restwarmte uit de industrie.

Vanuit het programma Kas als Energiebron hebben Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV in samenspraak met alle bij de sector betrokken partijen een voorstel ingediend dat leidt tot een totale CO2-reductie van 2,6 Mton. De gezamenlijke verwachting en inzet is dat de invulling van de door PBL genoemde randvoorwaarden mogelijk is, waarmee deze hoge ambitie bereikt kan worden.

Meer nieuws