Glasaardbei toekomstbestendig: zoeken naar de juiste balans

Bart Jongenelen (Delphy)

Een belangrijke ontwikkeling in de aardbeienteelt is de verschuiving van onbedekt naar bedekte teelten. Deze ontwikkeling is al jaren gaande, maar lijkt steeds forser te worden doorgezet. Naar verwachting verdubbelt het glasareaal aardbei in tien jaar tijd! De sector staat dan voor grote uitdagingen op het gebied van afzet en prijszetting. Standaard wordt nu de zogenoemde ‘doorteelt’ toegepast waardoor de productie in pieken komt. Bij een verse planting (plantdatum eind december – begin januari) is het doel om vroeger op de markt te zijn dan bij de doorteelten. Om dit te realiseren worden de teelten geforceerd met hoge temperaturen in de wintermaanden. Energetisch gezien wordt dit in de toekomst een leuke uitdaging.

Voor het project van 2019 is gekozen voor een teeltstrategie waarbij we starten met een verse planting met het ras Sonsation, gevolgd door een doordragerteelt in de periode juni-november/december. Productieperioden van deze strategie liggen anders in vergelijking tot de traditionele doorteelt, dus is assimilatiebelichting niet nodig.

Uitrusting van de kas
Gekozen is voor twee energieschermen om in de winterperiode maximaal te kunnen isoleren (Luxous 1147 onder en Luxous 1547D boven). Daarnaast is het verwarmingsoppervlak vergroot en wordt gewerkt met een maximale buistemperatuur van 45⁰C, voor zowel het bodemnet als de groeibuis. Dit zijn belangrijke aanpassingen om het piekverbruik te kunnen verlagen, maar de belangrijkste aanpassing is de teeltstrategie. In de aardbeiteelt wordt standaard een groot verschil dag/nacht gehanteerd. Na relatief hoge temperaturen op de dag, wordt vervolgens vlot afgekoeld naar 8-10⁰C. In het begin van de proef is een klein dag/nachtverschil gehanteerd en werd trager afgekoeld en opgewarmd. Naar mate het gewas vorderde is het dag/nachtverschil vergroot. De basis stooktemperaturen zijn lager ten opzichte van de praktijk, maar dit wordt gecompenseerd door hogere lichtinvloeden op zowel de dag als nacht. Op deze manier vallen de etmalen op een lichte dag hoger en op een donkere dag lager uit dan de praktijk.

Tot dusver werpt deze strategie energetisch gezien haar vruchten af. Het cumulatief gasverbruik in week 13 zat net op 4m3 per m2, met een piekverbruik van maximaal 0,6m3/m2/week. Dit is de helft van wat in de praktijk gebruikelijk is. Nadeel is de latere productiestart dan de praktijk. De oogst startte in de HNT-afdeling ruimt een week later dan de praktijkkas. Temperatuursommen van deze kassen zijn redelijk gelijk. De traagheid wordt verklaard door de lagere lichtsom in de HNT kas. Door het intensieve schermgebruik op de dag wordt ook licht weggeschermd. Ook hier wordt dus gezocht naar de juiste balans.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Diverse partijen dragen in-cash en in-kind bij aan dit project waaronder Flevoberry, Ludvig Svensson, Nivola en BVB Substrates.

Lees meer over dit onderzoek via onderstaande link.

Meer nieuws