Project Kennismedewerker Geothermie afgerond

Het project Kennismedewerker Geothermie is een grote stimulans geweest voor DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) en de geothermiesector. DAGO is in juni 2014 als vereniging tegelijkertijd opgericht met de start van het project Kennismedewerker. Mede vanuit de kennisorganisatie is parallel ook de beleidsontwikkeling vanuit DAGO gegroeid, wat tot verdere operationalisering en professionalisering heeft geleid. Het project kennismedewerker is eind 2017 afgerond.

DAGO heeft parallel aan dit project een eigen bureau weten op te bouwen. Daarmee is kennismanagement kwalitatief geborgd, zowel procesmatig als inhoudelijk. Hierdoor is een solide basis gelegd voor verdere ontwikkeling van de risicobeheersing en standaardisering. Tevens heeft het project kennismedewerker ervoor gezorgd dat de operators een actieve rol kregen in de vraagsturing van het kennisprogramma en ontwikkeling via de Kennisagenda Aardwarmte.

Eén van de belangrijkste resultaten van het project is de complete opzet van eigen Veiligheids- en Gezondheidsmanagementsysteem dat gebaseerd is op bestaande ISO-standaarden. Dit systeemvormt de basis voor de verdere ontwikkeling van alle toekomstige managementsystemen en standaarden vanuit DAGO, ten behoeve van kennis en overdracht voor meer  veilige, betrouwbare en betaalbare geothermie .

Een ander belangrijk resultaat is zichtbaarheid en centralisatie. DAGO heeft met de uitvoering van dit project de kans gegrepen om  een centrale organisatie te ontwikkelen die het aanspreekpunt is voor operators en vertegenwoordigers vanuit de verschillende overheden. In de aankomende jaren zal de focus voor alle betrokkenen liggen op een verdere opbouw van een gedegen bedrijfsvoering binnen de geothermiesector, met daarin een belangrijke brugfunctie voor DAGO.

Het project heeft ook bijgedragen aan de opbouw van een netwerk van specialisten in de geothermie sector, waarbij een hechte relatie is ontwikkeld met NOGEPA en andere olie- en gas gerelateerde bedrijven. Duidelijk is geworden dat geothermie geen olie- en gas is en zal dat ook nooit worden. Veel expertise uit de olie- en gaswereld wordt reeds gebruikt, maar geothermie kent ook wezenlijke verschillen. Denk hierbij aan gebruik van de ondergrond, de warmtevraagkant of de organisatie van de keten.  Geothermie zal zich als een zelfstandige bedrijfstak verder ontwikkelen.

De aanbevelingen uit dit project dragen bij aan de basis voor vervolgprojecten en activiteiten binnen DAGO en de geothermie sector. Een greep uit de aanbevelingen:

  • Algemeen: gedegen geothermie borgt veiligheid, zekerheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid en conformiteit. Het is aan alle betrokkenen om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden en instrumenten hierbij passend en doelmatig ontwikkelen. Het succes zit in de samenwerking en communicatie.
  • Voor DAGO: bouw DAGO verder uit en borg betrokkenheid met de geothermiepraktijk in kennisontwikkeling en innovatie agenda’s
  • Voor KennisAgenda Aardwarmte en opvolgers daarvan: zorg voor een goede regie van de kennisontwikkeling en de daaruit volgende toepassingen. Kennisprojecten dienen altijd een duidelijke relatie hebben met de benodigde randvoorwaarden en instrumenten en de context van de geothermie.
  • Voor beleid en toezicht:  Stuur en ontwikkel duidelijke en passend kaders en regelgeving. Blijf de sector daarbij actief betrekken en heb oog voor de fase waarin deze innovatie zich bevind en ondersteun waar nodig.

Het project is uitgevoerd door DAGO en is tot stand gekomen in het kader van programma Kas als Energiebron van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en LTO Glaskracht Nederland.

Het eindrapport van het project is beschikbaar en vindt u via onderstaande link.

Meer aardwarmte nieuws