Kennisagenda

Kas als Energiebron en het ministerie van Economische Zaken financieren onderzoek naar de ontwikkeling van aardwarmte. Kennisontwikkeling is één van de topprioriteiten voor de versnelling van aardwarmtetoepassing in Nederland. In een vraaggestuurde Kennisagenda staat op welke terreinen volgens de doelgroep (de operators en aankomende operators) kennisvergroting en verspreiding nodig is. De Kennisagenda is leidend bij het initiëren en uitvoeren van onderzoeken.

De Kennisagenda was vanaf 2015 operationeel en is in 2021 afgerond. Per jaar zijn twee onderzoekscalls uitgezet, er zijn 29 onderzoeken afgerond. Bekijk hier de onderzoeken met de resultaten of hier een totaaloverzicht van de projecten. Kas als Energiebron blijft direct betrokken, zowel in de aansturing van de kennis- en innovatieve roadmap (KIRA) als in de coördinatiegroep ervan. De coördinatie ligt nu bij Energiebeheer Nederland (EBN), met financiering door het ministerie van Economische Zaken.

Industriestandaarden

De toepassing van geothermie in Nederland is innovatief en bevindt zich in de beginfase van de ontwikkeling en standaardisatie. De hele keten, van toeleverende industrie en operators tot wetgever en toezichthouder, is in ontwikkeling. Er valt veel te leren en ervaring en kennis op te doen. De eerste koplopers voerden een geothermieproject maar één keer uit. Inmiddels zijn er operators die meerdere projecten uitvoeren en exploiteren. Dit neemt naar de toekomst toe. Kennisuitwisseling en standaardisering van eisen, werkwijzen en technieken zijn en blijven van groot belang om het gebruik van geothermie te bevorderen, de kwaliteit en betrouwbaarheid te verhogen en processen waaronder het toezicht te versnellen.

Kas als Energiebron en het ministerie van EZK ondersteunen Dutch Association Geothermal Operators (DAGO) bij het verder toepasbaar maken van industriestandaarden en deze op maat gemaakt aanbieden aan geothermie-operators, zodat zij deze kunnen borgen in de dagelijkse processen en verinnerlijken in de organisaties. Dit project benut hiertoe de aanbevelingen uit de eerdere Kas als Energiebron projecten Industriestandaarden en recommended practices en Kennismedewerker. Hiermee kan een volgende en belangrijke stap gezet worden naar verdere professionalisering van de geothermie sector. Meer informatie: DAGO.

DAGO

Nederlandse geothermie operators zijn verenigd in Dutch Association Geothermal Operators (DAGO). DAGO behartigt de collectieve belangen van geothermie operators in Nederland en draagt bij aan de ontwikkeling van geothermie in Nederland. Daarvoor werkt DAGO aan een doelmatige maatschappij worden gesteld aan geothermie. Andere kernactiviteit is het ontwikkelen, toepassen, toetsen en verbeteren van industriestandaarden door het verzamelen en delen van kennis en kunde in een aansluiting op een passend beleidskader om invulling te geven aan de randvoorwaarden die vanuit de actieve dialoog en samenwerking met belanghebbenden. Ook wordt een aantal standaard werkinstructies gemaakt. DAGO werkt tevens aan de opleiding voor en kennisuitwisseling met aankomende operators.

Vraagstukken waar operators tegenaan lopen kunnen binnen DAGO centraal worden opgepakt. DAGO levert namens de aanstormende operators en operators input voor de vraaggestuurde nationale kennisagenda aardwarmte.

Neem voor meer informatie contact op met Martin van der Hout, secretaris-generaal DAGO, e-mail info@spam-protectdago.nu, telefoon 088 - 030 70 63.