Energiezuinig concept winterteelt framboos

Beschrijving

Doel:

Het doel van dit project is om telers en adviseurs advies te kunnen geven over de beste teeltstrategie van frambozen in de wintermaanden, wat moet resulteren in een teeltconcept met setpoints voor CO2-niveaus en CO2-dosering, waarbij een beperkte hoeveelheid energie en CO2  zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.

Toelichting:

Evenals bij vruchtgroenten neemt bij houtig zachtfruitgewassen de vraag naar een jaarrond, kwalitatief goed product toe. Mede daardoor vindt er een verschuiving plaats van de buitenteelt naar de glasteelt. Voor een winterteelt is belichting noodzakelijk waarbij er gekeken wordt naar LED’s. Met LED en Het Nieuwe Telen is nog nauwelijks ervaring en zijn er sowieso nog veel vragen over de beste teeltcondities bij frambozen onder glas.

In een recent WUR-experiment is bij dit gewas het effect van lichtspectrum met LEDs, diffuus glas en ras op ondermeer fotosynthese, bladkleur, productie en kwaliteit onderzocht. Hierbij bleken de gebruikte primocanes (uit stek) gevoelig te zijn voor vroegtijdige bladvergeling (winterrust). De productie onder diffuus glas bleef mede door een slechte zetting fors achter op die van helder glas. Ook kwamen dubbele vruchten, die kwalitatief onvoldoende zijn, te vaak voor. Het vermoeden is dat er onbalans optreedt in de vochthuishouding van gewas en/of de kas. Er konden geen grote effecten van het lichtspectrum van de tussenbelichting met LEDs op productie en kwaliteit worden aangetoond. Het plantmateriaal bleek in de proefkassen verre van homogeen. Voordat LED-belichting op grotere schaal door frambozentelers zal worden toegepast, zal eerst een aantal van bovengenoemde problemen moeten worden opgelost. Uit kostenoogpunt vragen telers zich ook af wat in de winterteelt de minimaal gewenste lichtintensiteit van de LED-belichting is en welk CO2-niveau bij framboos moet worden gehandhaafd voor een goede productie en kwaliteit. Om een fossielvrije, duurzame belichte frambozenteelt te realiseren is het nodig om een goed teeltconcept te ontwikkelen met efficiënte licht- en CO2-benutting. In de proef komen er daarom 2 verschillende CO2- en LED-lichtniveaus.

Aanpak:

  • In 2 kassen zullen top-LEDs (R/W/LB) met een lichtintensiteit van deels 100 en deels 150 µmol/m2/s worden geïnstalleerd. Half september zullen lang bewaarde floricanes van 2 rassen worden geplant. Eén van de 2 rassen zal het standaardras Kwanza zijn. In de randrij komen ter oriëntatie ook enkele primocanes van Kwanza om na te gaan of deze inderdaad onder deze proefomstandigheden gevoelig zijn voor vroegtijdige bladvergeling.
  • Er zullen 2 CO2-niveau’s worden aangehouden: in één afdeling van minimaal net boven de buiten-waarde tot maximaal 600 ppm afhankelijk van de ventilatie en een maximum doseercapaciteit van 50 kg/ha/uur. In de andere kas zal gestreefd worden naar een CO2-niveau van 800 ppm met een maximum doseercapaciteit van 100 kg/ha/uur.
  • Er zal zoveel mogelijk geteeld worden volgens de principes van Het Nieuwe Telen. Veel aandacht zal er zijn voor de vochtbalans om o.a. het optreden van splijtvruchten te minimaliseren en slechte bloemen te voorkomen. Er zal worden ontvochtigd via een ontvochtigingsinstallatie met latente warmteterugwinning en relatief kleine slurven onder de goten. De groei- en ventilatieverliezen van CO2 zullen worden gemodelleerd en gemeten om te begrijpen waar de gedoseerde CO2 naar toe is gegaan.
  • Het aantal huidmondjes in de bladeren van beide afdelingen zal twee maal worden geteld. Ook zal de huidmondjesgeleidbaarheid en fotosynthese onder verschillende condities (CO2-, licht- en temperatuurniveau) worden bepaald. Dit zal gebeuren twee maal gebeuren, evenals de lichtonderschepping.
  • Maandelijks het gehalte aan chlorofyl, flavonolen en anthocyaan in bladeren non-destructief worden gemeten als maat voor de bladkwaliteit. Uiteraard worden productie, smaak en houdbaarheid bepaald.

Het project wordt mede gefinancierd door Advanced Berry Breeding, The Greenery en de gewascoöperatie houtig kleinfruit.

Projectnummer 20126
Startdatum 01-06-19
Einddatum 30-09-20
Afgerond Nee
Budget €197.500
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten licht

LED in aardbei binnen bereik

Lopend

Doel Hoofdoelstelling is het telen van een doordrager teelt van aardbei onder LED met voldoende strekking van het gewas en een vlakke productie van...

Lees meer