Transitiecollege adviseert doorrekening transitiescenario’s glastuinbouw

Eind 2020 is het Transitiecollege Energietransitie Glastuinbouw gestart. Het Transitiecollege heeft een klankbord en kennisrol en komt halfjaarlijks samen met de ondertekende convenantspartijen om de voortgang te bespreken. Onderstaand een terugblik op de vergadering van 21 november 2023.

Fiscale maatregelen
In de vergadering van mei jl. was net de voorjaarsbesluitvorming klimaat van het kabinet bekend geworden met daarin de voorgenomen fasering van de aanpassing van het verlaagd tarief tuinbouw en wkk inputvrijstelling. De sectorpartijen van het Transitiecollege vonden dat destijds een positieve ontwikkeling ten opzichte van het Coalitieakkoord, zij het met nog onduidelijkheden wat betreft de precieze uitwerking.  De verdere fasering die de Tweede Kamer recent heeft goedgekeurd, is een verdere verbetering, hoewel de impact fors blijft, aldus de sectorpartijen. Gewezen wordt ook op toekomstige maatregelen vanuit de EU m.b.t uitbreiding van het Emissiehandelssysteem en op de nog lopende discussie rond energie beprijzing (fossiele subsidies). De convenantspartijen worden opgeroepen om actief mee te doen in de verdere beleidsvorming gericht op verbeteringen van het stelsel rond beprijzing.

Transitiescenario’s
In deze vergadering is stilgestaan bij de Klimaat- en Energie Verkenning 2023 (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Energiemonitor Glastuinbouw 2022 van Wageningen Economic Research (WEcR). Beiden rapporteren een reductie van het aardgasverbruik en CO2-emissie van zo’n 25% ten opzichte van 2021. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van een lager verbruik per m2 door de hoge energieprijzen. PBL geeft daarnaast een doorkijkje naar 2030 en meldt dat het restemissiedoel binnen de berekende bandbreedte zit. Wel is de bandbreedte vrij groot, wat de onzekerheid m.b.t doelbereik markeert. Het definitieve beleid rond energiebelasting en het CO2-sectorsysteem is bijvoorbeeld nog niet meegerekend.

Het Transitiecollege zou graag een nadere analyse zien van de reductie in 2022, en dan met name een inschatting welk deel van de genomen maatregelen op de bedrijven blijvend zijn. Daarnaast ziet het Transitiecollege tal van onzekerheden op het transitiepad: wat is het vooruitzicht van (vergroening van) WKK, waterstof, en wat is de impact van netcongestie? Lukt het om de warmtetransitie op tempo te houden?  Het Transitiecollege constateert dat er altijd sprake is van onzekerheden, wat ook onderdeel is van ondernemen. Het Transitiecollege doet echter wel de aanbeveling om een aantal scenario’s uit te werken om een beter zicht op de onzekerheden en mogelijkheden te krijgen. Dit in aanvulling op de visie 2040 klimaatneutraal van de glastuinbouwsector en het Nationaal Plan Energiesysteem van de overheid. In het convenant 2022-2030 is afgesproken om de toekomstige energie- en CO2 behoefte beter in beeld te brengen (artikel 9.3). Deze actie wordt momenteel voorbereid door de convenantspartijen, die toezeggen het uitwerken van scenario’s daarin op te nemen.

Klik hier voor meer informatie over het Transitiecollege op de website van Kas als Energiebron.

Meer subsidie nieuws