Kansen voor energiezuinige teelt op basis van plantbalans

Beschrijving

Doel
Het doel van dit project is het bepalen van op welke manieren het sturen op plantbalans in relatie tot andere klimaatfactoren kan zorgen voor energie- en CO2-besparing en in welke periode in het jaar deze besparing het grootst is. Doel daarbij blijft dat er niet wordt ingeleverd op de productie. Met een groeimodel kunnen de effecten van verschillende teeltstrategieën worden vergeleken en kan worden geëvalueerd hoe het sturen op source/sink eruit kan zien in de praktijk. Hiermee kunnen telers de teelt beter sturen en energie besparen.

Projectbeschrijving
Nederlandse telers zijn gespecialiseerd in het lezen van hun gewas en het sturen daarvan. Dit is een complex proces waarin (onderbewust) rekening wordt gehouden met veel verschillende factoren en processen die in het gewas spelen. Echter is het zelfs voor geroutineerde telers soms lastig om alles wat er speelt in de kas te overzien. Zeker nu de energietransitie in volle gang is en telers met nieuwe technologieën anders moeten gaan telen wordt het overzicht houden over waarom een plant reageert zoals die reageert een uitdaging. Een belangrijk voorbeeld is daarbij de overgang van son-t naar led waarbij er veel nieuwe uitdagingen bij komen. Groeimodellen, zoals het gerbera groeimodel, kunnen een waardevolle bijdrage leveren in het duiden van de gewaseffecten, helpen bij het houden van overzicht en het bepalen van de teeltstrategie. De laatste jaren heeft de gerbera coöperatie veel energie gestoken in het ontwikkelen in het gerbera gewas model, echter moet nu de volgende stap gemaakt worden. In dit voorstel willen ze de meest recente data verwerken in het model en in combinatie met de plant fysiologische kennis (plantbalansen) het model robuuster en betrouwbaarder maken en schaalbaar maken voor meerdere gewassen. Het idee komt gezamenlijk vanuit telers, FloriConsultGroep en B-Mex. Het project bestaat uit de volgende werkpakketten:

Werkpakket 1: Valideren model
Het gerberagroeimodel is een zeer uitgebreid en complex model. Het is gebleken dat het model in staat is om de complexe gerbera teelt accuraat te simuleren. Echter is een model nooit perfect en is modelontwikkeling een proces van continue validatie en verbetering. Om het vertrouwen in het model nogmaals te vergroten zullen de berekeningen daarom nog eens gevalideerd worden door de proeven rond gerbera die door Plant Lighting gedaan zijn door te rekenen. Enerzijds om de opvallende resultaten van de proeven met het model te kunnen duiden maar ook om het model dus te valideren. Omdat er zeer uitgebreid aan het gewas is gemeten in de proeven zijn veel gedetailleerde gewasdata beschikbaar waarmee het model gevalideerd kan worden. Deze validatie stap is essentieel omdat daarmee het vertrouwen in het model nog eens wordt bevestigd en daarmee de betrouwbaarheid van de te onderzoeken energiezuinige strategieën wordt vergroot.

Naast het valideren van het model moet de plantbalans die nodig is voor de volgende fase nog worden gevisualiseerd in de huidige Gerberaweb interface.

Werkpakket 2: Ontwikkelen en doorrekenen energiezuinige strategieën
Door in de klimaatsturing meer gebruik te maken van de plantbalans kan er dus potentieel een grote hoeveelheid energie worden bespaard zonder dat daar productie of kwaliteit voor ingeleverd moet worden.

Werkpakket 3: Vertaling naar andere gewassen
De strategieën die in werkpakket 1 worden ontwikkeld en doorgerekend met het gerberagroeimodel zijn niet enkel interessant voor gerbera telers. Omdat de plantbalans in vrijwel alle gewassen een belangrijke rol speelt vindt kruisbestuiving plaats tussen de verschillende teelten in kassen. Daarnaast zijn de rekenregels die het gerbera model bevat ook toepasbaar op andere gewassen. Roos is een voorbeeld van een gewas wat in de groei eigenschappen erg op gerbera lijkt. Ook dit is een meerjarig gewas waarbij het gewas over langere tijd in balans gehouden moet worden om in productie te blijven. In werkpakket 3 wordt er een quick scan gedaan van de toepasbaarheid van de in werkpakket 2 gevonden strategieën op de rozenteelt. Met behulp van de data uit een monitoringsstudie gedaan in roos, zal het gerbera model geparameteriseerd worden en zal gepoogd worden de rozen teelt te simuleren. Door de nieuwe strategieën voor de rozen teelten door te rekenen wordt onderzocht of de bij gerbera gevonden resultaten ook gelden voor andere siergewassen en worden de kansen voor energiebesparing in de teeltsturing bij de rozenteelt geïdentificeerd.

Projectnummer E23008
Startdatum 01-10-23
Einddatum 31-10-25
Afgerond Nee
Budget €74.000
Uitvoerder B-Mex i.s.m. Plant Lighting

Meer onderzoeken en projecten

Energieaspecten gewasgaas

Lopend

Doel: Het doel van dit project is meer kennis te vergaren over wat de potentiele energiebesparing is door het toepassen van gewasgaas. De kennis uit…

Lees meer