Intelligente aansturing van belichting voor een rendabele klimaatneutrale glastuinbouw

Beschrijving

Doel
Doel van dit project is het verlagen van het energiegebruik op glastuinbouwbedrijven door een intelligente aansturing van de assimilatiebelichting, waarmee anders, minder en slimmer belicht kan worden. Dit project streeft naar een verlaging van het elektriciteitsgebruik voor belichting met 65% en het verlagen van de warmtevraag door de temperatuur af te stemmen op de belichting.

Projectomschrijving
Om de transitie naar een klimaatneutrale en economisch rendabele sector in 2040 te maken, zal de inzet van belichting die gepaard gaat met een hoog elektriciteitsgebruik, wezenlijk aangepast moeten worden. Hiervoor is het gebruik van LED belichting als vervanging van de traditionele hogedruk natrium (HPS) lampen cruciaal, maar niet voldoende. Dit project heeft als doel het verlagen van het energiegebruik op glastuinbouwbedrijven door een intelligente aansturing van de assimilatiebelichting, waarmee anders, minder en slimmer belicht kan worden. Dit project streeft naar een verlaging van het elektriciteitsgebruik voor belichting met 65% en het verlagen van de warmtevraag door de temperatuur af te stemmen op de belichting. Dit kan gerealiseerd worden door gebruik te maken van nieuwe belichtingstechnologieën, waarbij LED belichting de HPS lampen vervangt, gebruik te maken van fysiologische kennis over hoe en wanneer een gewas het licht het meest effectief kan benutten, kennis van kasklimaat en het afstemmen van het temperatuurprofiel op de lichtintensiteit. Door samenwerking met teeltbedrijven en toeleveranciers wordt implementatie van de resultaten geborgd.

Het project bevat de volgende werkpakketten:

Werkpakket 1. Praktisch kader voor energiezuinige belichtingsstrategieën
Deze inventarisatie moet leiden tot het praktische kader voor de toepassing van energiezuinige belichtingsstrategieën, de wetenschappelijke en praktische kennisvragen die er nog zijn, en de definitieve opzet voor het experimentele onderzoek dat nodig is om deze kennisvragen te beantwoorden.

Werkpakket 2. Gewasrespons op variërende lichtomstandigheden binnen verschillende
tijdschalen

Op basis van de kennisvragen die zijn aangescherpt in werkpakket 1 wordt een aantal experimenten uitgevoerd waarbij fluctuerende lichtcondities gegeven worden op verschillende tijdschalen (uren, dagen en weken) en de effecten van deze condities op tomatenplanten en chrysanten worden bepaald. Hierbij wordt gekeken naar groei en ontwikkeling, maar ook naar onderliggende processen zoals fotosynthese, huidmondjesgedrag, en de productie, opslag, en verdeling van assimilaten in de plant.

Werkpakket 3. Energiezuinig teeltconcept: afstemmen van de belichtingsstrategie op
overige klimaatfactoren en gewasmanagement

Om te komen tot een integraal duurzaam, energiezuinig teeltconcept moeten overige klimaatfactoren, waaronder temperatuur, en gewasmanagement (plantbelasting) afgestemd worden op de belichtingsstrategie. Met behulp van een gecombineerd kasklimaaten gewasgroeimodel wordt een aantal scenarioberekeningen uitgevoerd voor tomaat, en op basis daarvan worden energiezuinige teeltstrategieën gekozen die in een serie experimenten beproefd worden. In deze experimenten wordt, in nauw overleg met de begeleidingscommissie van telers, de teeltstrategie gemonitord en worden groei, productie en onderliggende plantprocessen bepaald.

Werkpakket 4. Projectmanagement en communicatie

Projectnummer E23012
Startdatum 01-04-24
Einddatum 31-07-27
Afgerond Nee
Budget €1.026.990
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Energieaspecten gewasgaas

Lopend

Doel: Het doel van dit project is meer kennis te vergaren over wat de potentiele energiebesparing is door het toepassen van gewasgaas. De kennis uit…

Lees meer