Snelbinderprogramma Meer met minder CO2

Beschrijving

Door de minder draaiuren van de WKK, energiebesparing en toepassing van duurzame energie zoals aardwarmte, komt er steeds minder CO2 beschikbaar. TTO houdt zich daarom sinds 2010 bezig met de vraag: “hoe kan de tuinbouw in de toekomst op een duurzame wijze met CO2 omgaan”? Daarvoor hebben ze samen met LTO Glaskracht Nederland en Demokwekerij Westland de ‘de CO2 faciliteit’.

De doelstelling van dit project is het versneld uitrollen van het verminderen van het gebruik van CO2 in de glastuinbouw en daarnaast het vergroten van de betrokkenheid van de primaire glastuinbouw ondernemer bij de doelstellingen van KaE.

Het gaat daarbij om:

  • Met 8 grote gewasgroepen wordt een rondgang in de CO2 faciliteit en presentaties gegeven die afgestemd zijn op die gewasgroep.
  • Als er vervolg is er ruimte voor 4 groepen een korte opfriscursus over CO2 i.r.t. fotosynthese te volgen en middels meerdere sessies wordt gekeken waar mogelijkheden liggen om efficiënter met CO2 om te gaan.
  • Er is budget gereserveerd (35.000 euro) voor het doen van literatuuronderzoek en/of (klein) experimenteel onderzoek waarbij de insteek is om eerst de haalbaarheid te bepalen voordat er grotere onderzoeksplannen worden gemaakt.

Resultaten

In het voorjaar van 2015 is de CO2 faciliteit opnieuw ingericht met voldoende clickframes voor A1 posterpresentaties. Alle relevante onderzoekspartijen Wageningen UR, Plant Lighting, Plant Dynamics en Demokwekerij Westland zijn gevraagd om input aan te dragen per thema. Daarnaast is aan toeleveranciers gevraagd om medewerking te verlenen aan de kennisuitwisseling. Contacten zijn gelegd met o.a. AAB (energieadvies), Skytree (opslag), EMS (kasluchtkwaliteit) en anderen. Daarnaast zijn vanuit het oogpunt van de samenwerking tussen TTO en Glaskracht besprekingen gevoerd over de invulling. Soms ten tijde van het netwerkcoördinatorenoverleg en soms rechtstreeks. Ten slotte is uiteraard de invulling afgestemd met Kas als Energiebron (Dennis). Dit vond veelal plaats i.r.t. te organiseren events.

Daarnaast is een literatuurstudie uitgevoerd. Er is aandacht besteed aan relevante literatuur en er is een database opgebouwd zodat bij vragen van telers degenen in kwestie gewezen kunnen worden op de rapportages.

Projectnummer E15008
Startdatum 01-03-15
Einddatum 31-12-16
Afgerond Ja
Budget €93.000
Uitvoerder TTO
Document

Meer onderzoeken en projecten