Agros 2: Volgende stappen naar een autonome kas

Beschrijving

Doel
In dit project wordt gewerkt aan het realiseren van de "autonome kas" waarin de teelt wordt gestuurd door intelligente algoritmes, gebaseerd op geautomatiseerde, continue sensormetingen van gewaseigenschappen om daarmee de doelen op gebied van reductie van CO2 emissie en gebruik van elektriciteit te halen.

Projectomschrijving
Het AGROS II-project bouwt voort op de kennis die is ontwikkeld in het eerste AGROS project (2020 – 2023). In dat project is gewerkt aan de bouwstenen voor een autonoom aangestuurde komkommerteelt: planteigenschappen die essentieel zijn bij de besluitvorming, sensoren om deze eigenschappen te meten, en intelligente algoritmes om de kas aan te sturen. Een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling naar autonome teeltsturing is dus het integreren van sensoren in de regeling, waarvoor robuuste sensoren nodig zijn gecombineerd met rekenregels om afwijkingen te kunnen bepalen. Verder zijn er proeven nodig waarin de reacties van het gewas op variabele omstandigheden (belichting, watergift) bepaald worden om deze kennis in de modellen op te nemen. En tenslotte moeten de algoritmes voor aansturing verder ontwikkeld worden. Met die inzichten kunnen we op termijn de resources optimaal benutten en hebben we hier geen verspilling van.

Projectnummer E23010
Startdatum 01-04-24
Einddatum 30-04-27
Afgerond Nee
Budget €60.000
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Energieaspecten gewasgaas

Lopend

Doel: Het doel van dit project is meer kennis te vergaren over wat de potentiele energiebesparing is door het toepassen van gewasgaas. De kennis uit…

Lees meer