CO2 benutting uit compostering

Beschrijving

Doel
Deze studie moet een beeld geven of CO2 hergebruik uit compostering van champost zin heeft.

Toelichting
Glastuinbouwbedrijf BioVerbeek wil een composteringsinstallatie bouwen om champost te composteren en de vrijkomende warmte en mogelijk ook CO2 te benutten. Er is al één demonstratie-installatie gebouwd. Warmtebenutting uit compostering is beoogd voor subsidiering vanuit de verbrede SDE++ regeling. De CO2 -benutting die vrijkomt is substantieel en zou mooi benut kunnen worden in de glastuinbouw.
Dit project moet een beeld geven van de haalbaarheid om de CO2 te hergebruiken. Het plan beschrijft tevens in hoofdlijnen een aantal concepten, die kunnen worden toegepast om CO2-levering mogelijk te maken. In hoeverre een concept realistisch is, zal vooral afhangen van de samenstelling van de luchtstroom en de CO2-concentratie.

Aanpak
Fase 1 Vaststelling kwaliteit en kwantiteit

  • Via monsternames wordt de samenstelling van de afvoerlucht vastgesteld.
  • Op basis van de CO2-concentratie wordt bepaald hoeveel CO2 er beschikbaar is.
  • Op basis van een aantal referentieprojecten worden de kwaliteitseisen vastgesteld.
  • Vaststellen vraagprofiel CO2.

Fase 2 Vaststellen benodigde technieken en concepten

Uiteindelijk zal de huidige samenstelling in combinatie met de kwaliteitseisen bepalend zijn voor eventuele reinigingstechnieken. De CO2-concentratie zal bepalen in hoeverre de CO2-stroom nog verder kan/moet worden geconcentreerd. De voor- en nadelen van verschillende concepten worden bepaald.

Fase 3 Uitwerken concepten

Er wordt een keuze van de toepasbare concepten gemaakt op basis van de metingen en vereisten vanuit de teelt. Deze worden verder uitgewerkt ten aanzien van:

  • Benodigde installaties en voorzieningen;
  • Benodigde investeringen;
  • Exploitatiekosten (energiekosten en onderhoud);
  • Mogelijke subsidies;
  • Risico’s

Doelstelling is om uiteindelijk tot een integrale CO2-prijs te komen. Aan de hand van deze kostprijs kan worden vastgesteld of CO2-levering (en warmtelevering) met bovenstaande concepten concurrerend is met de huidige markttarieven.

BioVerbeek ondersteunt dit project met eigen inzet.

Projectnummer 20136
Startdatum 01-07-19
Einddatum 30-09-20
Afgerond Nee
Budget €17.000
Uitvoerder BlueTerra ism Certaveritas

Meer onderzoeken en projecten