Aubergine jaarrond in balans met LED

Beschrijving

Doel:

Het ontwikkelen van een teeltstrategie met LED belichting in de aubergineteelt die toekomstbestendig is en aansluit op de transitie richting een fossielvrije glastuinbouw. Telers krijgen hiermee technische en plantfysiologische kennis om jaarrond aubergines te kunnen leveren.

Toelichting:

Ook voor aubergine zal belichting steeds belangrijker worden voor een jaarrond productie. Het is bij een teelt waar belichting nog aan het begin staat verstandig om direct na te denken over inpassing binnen de kaders van een fossielvrije toekomst.

Voor een gelijkmatige productie en een hoge lichtbenutting is een goede balans tussen aanbod van assimilaten (fotosynthese m.b.v. licht en CO2), en vraag naar assimilaten (plantbelasting ontwikkelende vruchten) een voorwaarde. Hiervoor is een modelmatige benadering van de teelt nodig. Bovendien is voor een duurzame teelt LED-belichting wenselijk. Vanuit de SON-t teelt is bekend dat het gewas moeite heeft met strekking op de vruchten, het gewas (te) makkelijk zijscheuten maakt, de bladeren kleiner mogen, en de uitgroeiduur van de vruchten te lang is. Met behulp van een combinatie van berekeningen aan de source/sink balans en sturing met lichtspectrum is waarschijnlijk een productiever gewas te telen.

De projectopzet is als volgt:

Werkpakket 1: Opstellen teeltplan waarbij de plantbelasting wordt afgestemd op het beschikbare licht. Dit wordt gedaan op basis gedaan van modelberekeningen, aanvullende metingen in werkpakket 3 en kennis van telers en adviseurs.

Werkpakket 2: De teelt wordt uitgevoerd bij Delphy Improvement Centre in twee afdeling van elk 150 m2. De afdelingen worden uitgerust met belichting van ± 200 μmol. De insteek is één afdeling hybride (SON-T + LED) en één afdeling full-LED. Het lichtspectrum en de verhouding SON-T/LED zal in afstemming met de telers en de resultaten van het spectrumonderzoek nader bepaald worden. Raskeuze wordt in overleg met de begeleidingscommissie gekozen, waarbij er één hoofdras is en een aantal proefrassen in de randrijen. Er zal gemonitord worden op de gewasontwikkeling, verticale temperatuur en vocht gradiënt in afdeling, en de temperatuur van de vruchten. Tijdens de teelt wordt de PAR-som op gewasniveau gemonitord en uitgezet tegen de etmaaltemperatuur.

Werkpakket 3: Optimaliseren source/sink balans; Voor de proef start wordt al met een groeimodel gerekend aan de balans tussen aanbod van en vraag naar assimilaten gedurende de teelt, op basis waarvan een teeltstrategie wordt opgesteld (schermen, belichten, dunnen, temperatuur). Tijdens de proef wordt het model aangescherpt door een aantal benodigde gegevens te meten: 3D lichtmetingen, LAI metingen, fotosynthesemetingen, twee wekelijkse droge stof percentages van vruchten en bladeren. Hier kan de assimilatenbalans nog beter bepaald worden en ook zonodig nog aangepast in de proefkassen.

De gewascoöperatie Aubergine levert een bijdrage van 30.000,- en de Led lampen worden geleverd door Oreon.

Projectnummer 20117
Startdatum 01-04-19
Einddatum 31-12-20
Afgerond Nee
Budget €279.000
Uitvoerder Delphy ism Plant Lighting

Meer onderzoeken en projecten