Enorme stijging op komst van hout gestookte installaties

Houtstook kent de afgelopen 2 jaar een hernieuwde belangstelling binnen de glastuinbouw. Dit betreft houtketels, maar vooral hout gestookte WKK’s in zowel groente- als de sierteelt. Dat blijkt uit een analyse van Energy Matters van reeds beschikte en nieuwe SDE+ aanvragen binnen de glastuinbouw.

Uit de analyse blijk dat als 50% van de 12 bij Energy Matters SDE+ beschikkingen en aanvragen wordt gerealiseerd, het gebruik van de hoeveelheid energie uit biomassa in de glastuinbouw de komende jaren minimaal vervijfvoudigt (zie grafiek).

De reden van de hernieuwde interesse is vooral te danken aan de goede economische rentabiliteit van houtketels en hout-WKK’s door de verbeterde SDE+ subsidieregeling van 2015 en 2016. Deze regeling is ook nu weer voorzien voor 2017 met een verhoogde beschikkingskans. Wanneer de SDE+ gecombineerd wordt met de investeringssubsidie EHG zijn simpele terugverdientijden mogelijk van 6 jaar op houtketels en zelfs 4 jaar op hout-WKK’s. Anderzijds ziet Energy Matters wel dat een paar niet-SDE beschikte houtketels, die in het verleden zijn geplaatst, door de lage gasprijs en relatief hoge gasaansluitkosten worden stilgezet.

Daarnaast spelen o.a. de volgende factoren een rol voor hernieuwde interesse:

  • De houtsnipperprijs is de afgelopen twee jaar wat gezakt doordat voorziene biomassacentrales zijn uitgesteld of afgezegd;
  • Steeds meer biomassa-eigenaren en verwerkers ontsluiten en conditioneren steeds meer biomassa op efficiëntere wijze voor bio-energie;
  • Daarnaast versobert het subsidieklimaat in het buitenland waardoor lokale biomassalevering vaker interessant is vanwege de transportkosten. Op dit moment gaat nog zo’n 50% van de Nederlandse biomassa de grens over, maar dit percentage loopt langzaam terug;
  • Door o.a. actieve lobby vanuit LTO Glaskracht Nederland en Energy Matters zijn houtketels per 1 januari 2013 opgenomen in het activiteitenbesluit waarbij slechts een melding volstaat. Kosten voor het vergunning traject worden hierdoor beperkt tot het aanvragen van een bouwvergunning;
  • Dankzij de lobby van o.a. LTO Glaskracht Nederland en Energy Matters zijn de emissienormen (NOx) verruimd waardoor voor velen aanvullende extra kostbare investeringen in rookgasreiniging worden uitgespaard;
  • Door technische optimalisaties van een rookgascondensor en de toepassing van lage temperatuur afgiftesystemen, kan 20-30% extra warmte worden teruggewonnen;
  • Er worden steeds meer clusters met glastuinders gevormd en participeren consortia van buiten de glastuinbouw en leveranciers van houtketels steeds vaker in de realisatie van projecten. Hierdoor komt de financiering makkelijker rond;
  • Verdere ontwikkelingen rondom de ORC (techniek voor stroomproductie uit warmte) maakt hout-WKK weer interessant.

Studiegroep bio-energie op 1 december
Ook actieve communicatie en bijeenkomsten van de ‘Studiegroep bio-energie’ heeft bijgedragen aan de hernieuwde interesse. Op donderdag 1 december vindt weer een bijeenkomst plaats van de Studiegroep Bio-energie over alles wat met houtstook te maken heeft. Zo wordt ook een vernieuwd stappenplan houtstook gepresenteerd, inclusief een rekenmodel waarmee tuinders de haalbaarheid kunnen beoordelen.

Meer nieuws

EnergiekEvent op 2 juli

Kas als Energiebron organiseert op dinsdagmiddag 2 juli weer het EnergiekEvent 2024. Dit evenement is de ideale gelegenheid om kennis op te doen van…

Lees meer