Kortcyclische biobrandstof en voedingszouten uit bermgras en tomatenstengels

Een recent pilotproject heeft inzichten opgeleverd hoe lastige reststromen zoals bermgras en tomaten- en paprikastengels rendabel omgezet kunnen worden in energie. Deze inzichten bieden kansen voor groenverwerkers en voor de energietransitie in bredere zin.

Deze reststromen zijn in grote volumes beschikbaar, maar zijn lastig en kostbaar om mee te werken. Inkuilen, spoelen en persen vormt de basis om kosteneffectief biobrandstof te maken. Tevens zijn verschillende routes voor ontzouting onderzocht met als doel voedingszouten te herwinnen.
Een consortium van de Waddinxveense Groenrecycling Wagro, Lexmond Beheer, Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en Wayland Energy heeft in de periode 2019-2021 een pilotproject uitgevoerd. Voor dit project is een HER-subsidie verkregen. Het doel van het project was om de huidige inzichten in de manier waarop bermgras en vezelrijke restromen uit de kas, zoals tomatenstengels, kunnen worden opgewerkt, tot een betaalbare biobrandstof door te ontwikkelen, op te schalen en dit te demonstreren en valideren.

Ontzouting
Specifiek is onderzocht hoe het procedé van inkuilen, spoelen en persen leidt tot een vergistbare sapstroom en een vezelrijke perskoek. De resultaten tonen aan dat de perskoek lijkt te voldoen aan de specificaties om meegestookt te kunnen worden in een professionele verbrandingsinstallatie. Door de ontzouting van de perskoek, is het vezelmateriaal ook geschikt voor vervanging van hoogveen in substraatproductie.
Het bewerkingsproces is zo ontworpen om maximale verwijdering van water, stikstofverbindingen en zouten, waaronder kalium en natrium, te bereiken. De ontzouting en ontwatering van de perskoek is gevalideerd door labonderzoeken van LeAF en Eurofins. Ontzouting is nodig, want onder andere kalium en chloride zijn schadelijk voor verbrandingsinstallaties.

Reststromen
Het perssap blijkt in een eenvoudige vergister zeer goed om te zetten in biogas met een methaangehalte van 85%. Dit is van hogere kwaliteit dan regulier biogas, wat doorgaans een methaangehalte heeft van 60%. Het blijkt dat per ton nat ingekuild materiaal maar liefst 160-200 Nm³ methaan kan worden geproduceerd. Dit perssap kan een groenverwerker zelf vergisten of verkopen aan een vergister.
Er is ook onderzocht of en hoe voedingszouten kunnen worden teruggewonnen uit de reststromen voor de productie van organische meststoffen, eventueel verrijkt met microflora (biostimulanten). Op dit moment is het winnen van kalium en nitraatmeststoffen het meest haalbaar, met afzetmogelijkheden in de landbouw. Deze route is nog kostbaar en vraagt veel ondernemerschap, maar kan interessanter worden als regelgeving rondom meststoffen en circulaire energie strenger wordt, of bij aanpassing van certificatieschema’s voor biologische teelten.

Conversieroutes
Het eindrapport is hier te vinden, maar is ook toegevoegd als bijlage. Er wordt onderzocht of een groter demo-project kan worden opgezet. In het kader van het programma Kas als Energiebron is door BlueTerra gewerkt aan een vergelijking van diverse conversieroutes van laagwaardige biomassa naar energie en de beschikbaarheid daarvan.

Op de foto de pilotinstallatie in Waddinxveen. Foto is gemaakt door Wim Lexmond

Meer nieuws bio-energie