Onderzoek hergebruik CO2 uit compostering

Beschrijving

Doel:
Het mogelijk maken van CO2-bemesting van kassen met CO2 afkomstig van compostering van champost (en mogelijke bijmenging van andere organische reststromen) en optimale extractie van warmte uit composteringsproces om hiermee een glastuinbouwbedrijf duurzaam te verwarmen en bemesten. Telers hebben duidelijkheid over hergebruik van CO2 uit compostering.

Projectbeschrijving:
Warmte- (en CO2-)terugwinning uit compostering van biomassareststromen vormt in potentie een kansrijke optie om de energievoorziening van glastuinbouwbedrijven te verduurzamen (i.c. ‘van het gas af te halen’). Vanuit het oogpunt van (financiële) haalbaarheid van de integratie van een composteringsinstallatie in de (duurzame) warmtevoorziening van een glastuinbouwbedrijf, lijkt het noodzakelijk om niet apart CO2 te moeten inkopen voor (CO2-)bemesting in de kassen, maar deze CO2 te betrekken uit de aflucht van de composteringsinstallatie. Om CO2 uit een composteringsinstallatie te kunnen gebruiken voor CO2 bemesting dient:

  • De CO2 voldoende zuiver te zijn, in die zin dat concentraties van andere voor het gewas schadelijke gassen (zoals etheen (of ethyleen), NOx, en NH3) voldoende laag zijn.
  • De concentratie CO2 in het gasmengsel dat naar de kassen getransporteerd wordt, voldoende hoog is, om praktisch hanteerbare volumestromen te krijgen.
  • Temperatuur van de aflucht vóór het biofilter voldoende laag te zijn (<=38 °C) om te voorkomen dat de bacteriën/micro-organismen die o.a. voor geurreductie moeten zorgen, goed blijven functioneren.

Een eerdere beperkte studie van BlueTerrra heeft onvoldoende informatie opgeleverd. Onderzoeksvragen zijn: 

  1. Klopt de theoretische berekening van de CO2 concentratie in de tunnelaflucht en ná gaswasser en biofilter?
  2. Hoe kan de aflucht van de composteringsinstallatie (vóór het biofilter) zo min mogelijk worden verdund om de concentratie CO2 bruikbaar te maken voor gebruik voor CO2-bemesting in de kas, waarbij de goede werking van het biofilter behouden blijft.
  3. Wat is de typische CO2-concentratie van de aflucht uit de composteringsinstallatie.
  4. Wat is de typische concentratie en verloop van de belangrijkste eventuele schadelijke gassen in de aflucht?
  5. Is het mogelijk de productie van CO2 gedurende de dagfase te verhogen (en in de nacht te verlagen) en wat is daarvoor nodig?
  6. Is de zomerproductie van CO2 van de beoogde Biomeilerinstallatie voldoende om de CO2-vraag van BioVerbeek te dekken?

Voor de CO2 productie en concentratie wordt een meetcampagne ingericht en moeten de metingen worden geanalyseerd (Plan A). Voor de verlaging retourwatertemperatuur (ter voorkoming van verdunning CO2 en optimale warmteoogst) wordt onderzoek (modelmatig en berekeningen) gedaan naar alternatieven om kasluchtretourwater verder terug te koelen.

Projectnummer E22007
Startdatum 01-04-22
Einddatum 31-03-23
Afgerond Nee
Budget €88.030,-
Uitvoerder CerTa Veritas

Meer onderzoeken en projecten

Energieaspecten gewasgaas

Lopend

Doel: Het doel van dit project is meer kennis te vergaren over wat de potentiele energiebesparing is door het toepassen van gewasgaas. De kennis uit…

Lees meer