Publicatie openstelling MEI-regeling 2023

Op 24 maart is de openstelling van de regeling Marktintroductie energie-innovaties (MEI regeling) gepubliceerd in de Staatscourant. De openstelling loopt in 2023 van 17 april tot en met 26 mei, met een openstellingsbedrag van 8,5 miljoen euro. De subsidiecriteria zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Klik hier voor de publicatie in de Staatscourant.

De toelichting bevat wel verduidelijking ten aanzien van een aantal aspecten, met name dat:

  • Een subsidieaanvraag ook betrekking kan hebben op investeringen in een combinatie van een kas en een kasenergiesysteem.
  • Ook projecten die betrekking hebben op een eerste toepassing van een innovatief systeem in aanmerking kunnen komen voor subsidie.

Aanvullingen
In aanvulling op de in de regeling opgenomen toelichting zijn er naar aanleiding van gesprekken met de sector over de MEI regeling nog een aantal andere zaken die goed zijn om te benoemen:

  • In de regeling worden percentages genoemd van 25% reductie van CO2-emissie uit de glasopstanden van de glastuinbouwonderneming en 15% primaire energiereductie op nationaal niveau. Aanvragen worden met betrekking tot reductie van CO2 emissie en primair energiegebruik beoordeeld in relatie tot de grootte van het project en niet tot de grootte van het hele bedrijf.
  • Er is geen subsidiecriterium met betrekking tot het gebruik van groene, blauwe of grijze stroom. In de beoordeling van projecten wordt met name gekeken naar het potentieel voor CO2 reductie in combinatie met beperking van het primair energiegebruik. Het ligt niet voor de hand dat in de beoordeling de bron van herkomst van gebruikte stroom door een bedrijf een belangrijke rol zal spelen. Mogelijk kan het gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit alleen tijdens de beoordeling als relevant aspect worden meegenomen op het moment dat het moeilijk is om een keuze te maken tussen twee projectaanvragen die verder even goed scoren.
  • In gesprekken met subsidieadviseurs werd gesuggereerd om de ondergrens van 125.000 euro naar beneden toe bij te stellen. Hier wordt vanaf gezien, omdat dit leidt tot een toename van administratieve lasten.

EG regeling
De publicatie van de openstelling van de EG regeling in 2023 laat nog even op zich wachten. Het voornemen is vooralsnog om de regeling vanaf half mei voor een aantal weken open te stellen. Afgelopen 9 februari heeft de minister van LNV tijdens het debat over visserij en tuinbouw in de Tweede Kamer aangegeven dat het openstellingsbudget van de EG regeling in 2023 tenminste 24 miljoen euro zal bedragen.

Meer subsidie nieuws