LED in komkommer, kan het met minder

Beschrijving

Doel:
Beproeven van een energiezuinig, effectief teeltconcept in combinatie met (LED) belichting waardoor  een significante afname van het elektriciteitsgebruik (en warmte) in een met LED belichte komkommerteelt mogelijk is. Telers kunnen (delen van) dit teeltconcept overnemen. Zo hebben een aantal telers geïnvesteerd in LED, maar hebben teeltproblemen door waarschijnlijk het verkeerde spectrum en/of teeltstrategie.

Projectbeschrijving:
De winterlichtkas is een nieuw kasconcept welke bewezen heeft 10% meer zonlicht in de kas in te vangen. Voor jaarrond teelt is dit te weinig en is belichting nodig. In de zomer van 2019 LED belichting ingebouwd met het volgende lichtspectrum: blauw 5%, groen 9%, rood 75% en verrood 11%. Na een aanvankelijk voortvarende start begin oktober 2020 met een mooie gewasopbouw stond er begin december een erg (te) generatief gewas waarbij de LAI onder de 2 was gezakt. Wat exact de reden is, is (nog) niet bekend maar in een tweetal weken is de gewasopbouw enorm omgeslagen naar een (te) vegetatieve stand en lijken we weer te vervallen in de problemenverschijnselen van een jaar eerder; veel guttatie, sommige planten gedrongen groei, veel nagroei. Het gaat niet slecht, maar het is niet optimaal.

Dit project kent een drietal werkpakketten:

WP 1: Opstellen teeltplan duurzame komkommerteelt
De uitdaging in dit project is om de belichte teelt duurzaam in te richten, en de CO2 emissie terug te dringen en dan m.n. om het elektraverbruik terug te dringen. In deze fase van het project worden alle onderdelen van de teelt, warmtegebruik en elektriciteitsgebruik opnieuw kritisch bezien en doorgerekend worden zonder te veel aan productie in te leveren. De verschillende scenario’s worden besproken om het definitieve teelt- en energieplan te bepalen om toe te passen in de Winterlichtkas. Ook wordt verkend hoe het warmtegebruik naar 0 te reduceren is en met welke doseerstrategie het absolute CO2 gebruik in de winterteelt gereduceerd kan worden. Op basis van de keuzes die gemaakt zijn, worden waar mogelijk eventuele aanpassingen aan de Winterlichtkas uitgevoerd en planten besteld, zodat de teelt rond 1 oktober  kan starten.

WP 2: Gewas- en energieperformance
Rond 1 oktober 2021 tot april 2022 loopt de belichte komkommerteelt in de Winterlichtkas met raskeuze in overleg met de BCO. Twee teeltstrategieën worden beproefd in plantdichtheid en/of variaties in plantbelasting.

In deze teelt worden de volgende vragen beantwoord:

1.         Beantwoord de gekozen teeltstrategie aan de gewenste (gewas) doelen

2.         Wat is de gewasperformance in de belichte teelt?  Er wordt gekeken naar groei, ontwikkeling, continuïteit in productie, opbrengst en vruchtkwaliteit tijdens de teelt.

3.         Zijn er effecten op ziektes, plagen en de inzet van biologische bestrijders?

De teelt wordt nauwkeurig gemonitord via wekelijkse gewaswaarnemingen van plantlengte, bladvorming, aantallen en kilo’s geoogste vruchten en periodieke bepalingen van bladoppervlakte, uitgroeiduur, lichtonderschepping, droge stof percentage van de vruchten en bladeren. Ook het kasklimaat en energie- en CO2 stromen worden nauwkeurig gemonitord. Met een weeggoot zal de momentane verdamping worden gemeten. Er zal gekeken worden of deze proef te vergelijken is met een praktijkbedrijf met belichting.

WP 3: Communicatie en rapportage

Dit project is een demonstratie van een energiezuinig teeltconcept met LED en is een (belangrijke) stap op weg naar fossielvrij. Extra isolatie (schermen) en terugwinnen latente warmte wordt nog niet meegenomen. Elektravraag is 205 kWh en ca. 15 m3 aan warmtevraag.

Projectnummer 20179
Startdatum 01-06-21
Einddatum 31-08-22
Afgerond Nee
Budget €313.487
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Energieaspecten gewasgaas

Lopend

Doel: Het doel van dit project is meer kennis te vergaren over wat de potentiele energiebesparing is door het toepassen van gewasgaas. De kennis uit…

Lees meer