Toekomstbeeld houtig kleinfruit fossielvrij

Beschrijving

Doelstelling
Er zal een toekomstbeeld worden geschetst voor een duurzame, energiezuinige, fossielvrije en mogelijk CO2-arme teelt van houtig kleinfruit (bramen en frambozen).

Projectbeschrijving
Evenals bij aardbeien vindt er bij houtig kleinfruit, met name bij bramen en frambozen, een verschuiving plaats van de vollegrondsteelt naar bedekte teelt in plastic tunnels of onder glas en naar jaarrond teelt. Er zijn nog veel vragen over de verschillende teeltaspecten. De afgelopen jaren zijn er zowel bij Delphy IC als de WUR enkele kasproeven uitgevoerd, die op een aantal vragen oplossingsrichtingen geven, maar die ook duidelijk maken dat er bij deze gewassen nog heel veel niet bekend is. Wil de kasteelt van houtig kleinfruit onder glas toekomst hebben, dan zal deze teelt verder geprofessionaliseerd moeten worden. Er ontbreekt bij deze gewassen echter nog veel basiskennis over groei en ontwikkeling tijdens de opkweek- en productiefase. Deze kennis is belangrijk om in de nabije toekomst fossielvrij te kunnen telen. Het is daarom gewenst om de huidige (praktijk)kennis en onderzoeksresultaten op een rij te zetten, een toekomstbeeld (naast de huidige praktijk) te schetsen van een fossielvrije teelt van houtig klein-fruit onder glas en kennishiaten hiervoor te benoemen. Hieruit komen dan ook de kennishiaten om tot een gewenste fossielvrije teelt te komen.

Hiervoor zal het volgende ondernomen worden:

  • Het houden van een brainstormsessie met telers, adviseurs en andere experts om na te gaan welke ideeën er bij hen leven om een fossielvrije teelt te realiseren.
  • Op basis van deze input  wordt in grove lijnen een toekomstbeeld geschetst voor een fossielvrije teelt. Aan de hand van de inventarisaties en berekeningen (zie onder) zal het gemaakte toekomstbeeld verder worden aangescherpt.
  • Via een literatuurstudie en interview met vooruitstrevende telers zal de huidige kennis op het gebied van energie en teelt van houtig klein-fruit worden geïnventariseerd. Dit moet samen met de brainstormsessie  een goed beeld geven van een fossielvrije teelt. Speciale aandacht zal er zijn voor uitgevoerde fotosynthesemetingen maar ook kennis bij andere teelten zoals aardbei.
  • Aan de hand van de inventarisatie zullen modelberekeningen met het Kaspro/Intkam programma worden uitgevoerd voor een kwantitatieve onderbouwing van een fossielvrije teelt.
  • Naast de schets van een fossielvrijteelt, zullen de stappen die de praktijk nog moet zetten om te komen tot een fossielvrije toekomst zullen worden beschreven.

De resultaten van de studie zullen worden besproken met telers, vertegenwoordigers van afzetorganisaties, adviseurs en onderzoekers.

Projectnummer 20174
Startdatum 01-03-21
Einddatum 31-08-21
Afgerond Nee
Budget €49.920
Uitvoerder Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw i.s.m. Delphy

Meer onderzoeken en projecten

Het kasdek van morgen; vandaag

Lopend

Doelstelling Het testen van een coating op glas waarmee een AR coating gecombineerd wordt met een ‘lage emissie’ coating. Hiermee kan 5 m3/m2 bespaard...

Lees meer

Vervolg Demo Kas2030

Lopend

Doelstelling Demonstratie van een fossielvrije teeltconcepten van vier gewassen (aardbei, freesia, potanthurium, gerbera. Daarnaast wordt er ook...

Lees meer