Onderzoek verwerking testwater geothermie

Beschrijving

Bij de realisatie van een geothermieproject komt eenmalig een hoeveelheid reservoirwater vrij bij het schoonspoelen en testen van de putten. Dit water wordt “testwater” genoemd. Vanwege de samenstelling van het testwater is de opslag en verwerking van testwater ingewikkeld en kan, omdat het een relatief jonge branche betreft, weinig tot geen gebruik worden gemaakt van reeds opgedane ervaring, zowel binnen de vergunninghouders als de bevoegde gezagen.

Op basis van literatuur en informatie van operators is gekeken naar technische aspecten zoals herinjectie, opslag, zuivering en afvoer en naar bijkomende risico’s. Daarnaast is een analyse uitgevoerd op de wet- en regelgeving waarbij is gekeken naar vigerend beleid en mogelijke wenselijke aanpassingen.

Dit project is geïnitieerd vanuit de Kennisagenda Ardwarmte.

Resultaten

In totaal komt er per geslagen bron maximaal 5.000 m3 testwater vrij. Dit testwater bevat, naast de nuttige hoge temperatuur, onder andere grote hoeveelheden zout waardoor het niet zonder meer kan worden geloosd. In hoeverre dit testwater moet worden behandeld is afhankelijk van de afvoerroute en de hieraan gestelde specifieke eisen.

Herinjectie van testwater is, vanuit belasting van de omgeving gezien, het meest aantrekkelijk omdat er dan geen stoffen naar de omgeving gaan en worden teruggebracht naar de oorsprong. Ook dan is behandeling van het testwater, ter voorkoming van verstopping van de put, noodzakelijk. Echter, door herinjectie van testwater bestaat de kans dat de injectiviteit van het reservoir aangetast wordt, met financiële consequenties tot gevolg.

De volgende verwerkingsopties (in voorkeursvolgorde vanuit de vigerende wet- en regelgeving) zijn beschouwd:

  1. Herinjectie;
  2. Lozing op zout en zout oppervlaktewater;
  3. Verwerking op een RWZI;
  4. Afvoer per as naar een externe verwerker.

In dit rapport is een beslisboom opgenomen die een handvat is voor het maken van de juiste keuzes. Ook zijn er aanbevelingen gedaan voor het inrichten van een opslag en voor de wijze van behandeling van het testwater.

Daarnaast zijn er aanbevelingen opgenomen voor aspecten die nader onderzoek en/of uitwerking behoeven. Enerzijds heeft dit betrekking op de testwaterkwaliteit en de kennis over herinjectie en de omgang met het testwater. Anderzijds heeft dit betrekking op het ontwikkelen van gezamenlijke voorzieningen voor de (tijdelijke) opslag en behandeling van testwater.

Projectnummer 20070
Startdatum 01-11-17
Einddatum 01-01-20
Afgerond Ja
Budget €88.000
Uitvoerder Royal HaskoningDHV
Document

Meer onderzoeken en projecten

Energieaspecten gewasgaas

Lopend

Doel: Het doel van dit project is meer kennis te vergaren over wat de potentiele energiebesparing is door het toepassen van gewasgaas. De kennis uit…

Lees meer