Pieken zonder pieken en voor de piek uit

Beschrijving

Er zijn grote stappen gezet in energiebesparing door isolatie en door aanpassing van de teeltstrategie volgens HNT. De grote besparingen met HNT liggen in het voorjaar en in de zomer, mits externe CO₂ beschikbaar is. Door extra isolatie gaat ook het piekverbruik in de winter omlaag, maar minder spectaculair.

In de 2SaveEnergy kas op het IDC in Bleiswijk is aangetoond dat het jaarverbruik aan energie fors verlaagd kan worden tot onder de 15 m3/m2. Meer dan de helft van het restverbruik valt in de eerste 6 weken van de (groente)teelt. Dit wordt economisch in toenemende mate een knelpunt bij de inzet van niet-fossiele warmte.

Dit voorstel betreft twee projecten. In het eerste project (voor de piek uit) wordt onderzocht in hoeverre teeltmaatregelen kunnen bijdragen aan het beheersen en verlagen van de piek. In het verleden is daar ook intensief gekeken, bijv. via temperatuurintegratie en het bepalen van temperatuurgrenzen. De oude kennis wordt opnieuw beoordeeld met de inzichten van vandaag. De vraag is wat de gevolgen zijn van tijdelijk lagere temperaturen voor de ontwikkeling van het gewas en voor de vroegheid van de productie en of met een alternatieve strategie de nadelen ondervangen kunnen worden.

Ook in een piekperiode gaat veel energie zitten in de verdamping van het gewas. Voor het voorbeeldgewas paprika wordt bekeken of met een alternatieve watergeefstrategie eventuele nadelen van minder verdamping op de wortelontwikkeling  ondervangen kunnen worden. Alle maatregelen en opties worden afzonderlijk en samen modelmatig gesimuleerd met als doel het piekverbruik op de koudste dagen in het jaar te begrenzen op 0,12 m3/m2.

Vervolgens worden in een proef met een paprikagewas in de 2SaveEnergy kas (pieken zonder pieken) de beste maatregelen getest. Daar waar sprake is van het accepteren van een lagere etmaaltemperatuur “in een elfsteden winter” wordt dit nagebootst met een koude week in twee verschillende teeltfasen.

De 2SaveEnergykas is voorzien van een dubbel dek bestaande uit dubbelzijdig gecoat diffuus glas en een vaste, hoog-licht doorlatende ETF folie. De kas is uitgerust met een ontvochtigingsinstallatie met latente warmteterugwinning (warmtepomp). Alle relevante klimaat en gewasgegevens worden gemonitord. Extra aandacht gaat uit naar een de watergeef strategie bij aanvang van de teelt omdat in de praktijk verondersteld wordt dat dit een belangrijk rol speelt voor de prestaties van het gewas later in het seizoen.

Het project wordt 100% door EZ gefinancierd uit de zogeheten Proof of principle omdat toepassing van het gehele concept wat verder in de tijd ligt. Het is de bedoeling dat naast de begeleiding door een BCO met paprikatelers een basiscursus HNT parallel aan de proef loopt.

Projectnummer 20064
Startdatum 01-11-17
Einddatum 01-03-19
Afgerond Nee
Budget €244.522
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Duurzaam sturen met licht

Lopend

Tot nu toe is er alleen onderzoek gedaan voor Hortiscatter waardes (mate van diffusiteit / lichtverstrooiing) tot ca. 50%, omdat materialen met een...

Lees meer

Bromelia onder LED

Lopend

Bromelia is een tropisch gewas dat in Nederland geteeld wordt bij een relatief lage temperatuur (21 ˚C in de winter). Zoals bij de meeste teelten...

Lees meer