Chrysant in balans (fase 1)

Beschrijving

Om te besparen op belichting wordt idealiter precies zoveel belicht dat (1) het licht zo efficiënt mogelijk in assimilaten wordt omgezet en (2) de assimilaten ten volle benut worden voor groei. Met andere woorden: ‘source’ (aanbod assimilaten) en ‘sink’ (vraag naar assimilaten) moeten perfect in balans zijn. Dit is een samenspel tussen licht en temperatuur en is afhankelijk van het gewasstadium (LAI en sinksterkte) en de CO2 concentratie. Dit projectvoorstel beoogt het complexe samenspel van ‘source’ en ‘sink’ voor chrysant te kunnen beheersen via een combinatie van gericht onderzoek en modelmatige berekeningen. 

Verwacht wordt dat een energiebesparing van 15 à 20% mogelijk is, naast een betere teeltplanning (aantal stengels per m2) en productkwaliteit. De besparing zit vooral (1) in de lange dag-periode, (2) aan het begin van de korte-dag periode en (3) aan het einde van de teelt. Dit vanwege een lagere behoefte aan assimilaten die in die gewasstadia te verwachten is, terwijl in de praktijk nu vaak voluit wordt doorbelicht (tot 20 uur per etmaal).  

WP1: Scenario-analyses: potentiële energiebesparing bij gebalanceerde belichting. WP1 bestaat uit het parameteriseren van het kas-gewasmodel ‘Explorer’ voor chrysant en het vaststellen van de bandbreedte waarbinnen de energiebesparing voor belichting kan worden gerealiseerd. Dit voor zover dat mogelijk is op basis van beschikbare data uit de literatuur, aannames en eerdere metingen van aanvragers. Dit zijn dus vooral modelberekeningen.

Op basis van WP1 wordt besloten over honorering van WP2. Wordt dan opnieuw voorgelegd aan de Ondernemersgroep KaE.

WP2: Gewaskundig onderzoek en aanpassing model: Blauwdruk voor gebalanceerde teelt. WP2 bestaat uit experimenteel werk in proefkassen voor het op basis van nauwkeurige metingen (her-) parameteriseren van het kas-gewasmodel ‘Explorer’ voor chrysant. Van een drietal rassen wordt nauwkeurig de sink en source in verschillende teeltstadia. Op basis daarvan kan een blauwdruk gemaakt worden voor een gebalanceerde teelt. Tevens worden de daadwerkelijke energiebesparing en de gevolgen voor de teelt (opbrengst, teeltduur) daarmee duidelijk.   

De gewascoöperatie chrysant financiert 10%.

Projectnummer 20053
Startdatum 01-04-17
Einddatum 01-08-18
Afgerond Nee
Budget €28.890
Uitvoerder Plant Lighting ism Photosyntax en Ecocurves

Meer onderzoeken en projecten

Meten aan natte schermen

Lopend

In 2016 en 2017 zijn meetprotocollen ontwikkeld om de eigenschappen van schermdoeken te bepalen in het project Energy Saving Screen materials. Het...

Lees meer