Phalaenopsis met minimale input

Beschrijving

De afgelopen jaren zijn er flinke stappen gemaakt in kennis over effectievere benutting van licht en CO2 door Phalaenopsis: CO2 doseren blijkt gedurende ±9 uur per etmaal onnodig en belichting kan met meer dan 30% minder zonder productieverlies. Deze inzichten beginnen nu stapsgewijs toegepast te worden door telers. Maar er liggen ook nog grote, nog onbenutte, kansen voor verdergaande energiebesparing. Dit door meer inzicht in de interactie tussen plant en omgeving (afstemmen van licht, CO2 en vocht op behoefte gewas) en energie te besparen door minder latente warmte af te luchten en bij hogere RV telen. Dit project beoogt (1) de ontbrekende kennis aan te vullen voor wat betreft bovengenoemde interactie en (2) deze kennis om te zetten in een voor de praktijk toepasbaar energiezuiniger teeltconcept. Het project bestaat uit drie werkpakketten:

WP1: Effect vochtstatus plant en substraat op huidmondjesopening en CO2-opname. In klimaatkamers wordt voor, tussen en na watergiftbeurten de CO2 opname en lichtbenutting van Phalaenopsis-bladeren per etmaal gemeten. Deze metingen geven antwoord op de vraag of er een substantieel verschil in CO2-opname en huidmondjesopening is afhankelijk van de gietbeurt, en wat de invloed van het type substraat hierop is.

WP2: Kennisontwikkeling complexe interactie tussen vocht in de pot, vocht in de lucht (VPD), CO2 concentratie en huidmondjesopening, en de gevolgen voor CO2-opname en lichtbenutting door bladeren. De planten uit WP1 worden verder geteeld en de effecten van VPD en CO2 concentratie in de lucht op huidmondjesopening, CO2-opname en lichtbenutting over het etmaal worden gemeten. Keuze voor één substraat om mee verder te gaan.

WP3: Ontwikkelen energiezuinige teeltstrategie en toetsing in kasproef. In de nieuwbouw van Demokwekerij Westland zullen twee volledig geoutilleerde afdelingen van 87m² worden ingericht. In de referentie-afdeling wordt geteeld conform de praktijk en in de proefafdeling middels een nieuwe teeltconcept geteeld met zo min mogelijk CO2, belichting, water geven, afluchten zonder gevolgen voor de productie (mogelijk sneller) t.o.v. de referentie.

De gewascoöperatie potorchidee financiert € 20.000,-.

Projectnummer 20052
Startdatum 01-04-17
Einddatum 01-08-18
Afgerond Nee
Budget €166.982
Uitvoerder Plant Lighting ism Demokwekerij en Inno-Agro

Meer onderzoeken en projecten

Meten aan natte schermen

Lopend

In 2016 en 2017 zijn meetprotocollen ontwikkeld om de eigenschappen van schermdoeken te bepalen in het project Energy Saving Screen materials. Het...

Lees meer